مشخصات فردی

نام: عباس

نام خانوادگی: علیمحمدی سراب


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: alimoh_abb@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/AbbasAliMohammadiSarab


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: بازنشسته

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران - نقشه برداری

گرایش: سیستم اطلاعات جغرافیایی

واحد سازمانی: مهندسی نقشه برداری