تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

تحليل مكاني و پهنه بندي كيفيت آب زيرزميني آبخوان دشت قزوين

نام اساتید: عباس عليمحمدي سراب, محمدسعدي مسگري سقزلو, محمدسعدي مسگري سقزلو, نجمه نيساني ساماني
Abbas Ali Mohammadi Sarab, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo,
نام دانشجو : احسان ره انجام

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

بررسي نقش واحدهاي مكاني در تحليل پراكندگي مكاني- زماني بيماري سرطان پستان

نام اساتید: عباس عليمحمدي سراب, ابوالقاسم صادقي نياركي, نجمه نيساني ساماني, ابوالقاسم صادقي نياركي
Abbas Ali Mohammadi Sarab, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, , Abolghasem Sadeghi Niyaraki
نام دانشجو : پدرام زعيمي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۰۳

مدلسازي و تجميع علايق مكاني كاربران در يك سامانه توصيه گر گروهي در شبكه هاي اجتماعي مكان مبنا

نام اساتید: عباس عليمحمدي سراب, علي اصغر آل شيخ, محمد طالعي, محمودرضا دلاور, نجمه ساماني نيساني, مسعود ورشوساز, علي اصغر آل شيخ
Abbas Ali Mohammadi Sarab, Alesheikh ALi Asghar, Mohammad Taleai, , , Masood Varshosaz, Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : الهه خزاعي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۹

بهينه سازي شبكه حسگر فراگستر(USN) براي پايش مرزها

نام اساتید: ابوالقاسم صادقي نياركي, عباس عليمحمدي سراب, حميدرضا غفوري, نجمه نيساني ساماني, علي اصغر آل شيخ, علي اصغر آل شيخ
Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Hamidreza Ghafori, , Alesheikh ALi Asghar, Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : مهدي مقدم پور

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۱

پيش بيني تصادفات جاده اي با استفاده از مدلسازي مكاني زماني

نام اساتید: عباس عليمحمدي سراب, علي اصغر آل شيخ, نجمه نيساني ساماني, علي اصغر آل شيخ
Abbas Ali Mohammadi Sarab, Alesheikh ALi Asghar, , Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : محمد حيدري سودجاني

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

بهبود توصيه گري مكاني- زماني در شبكه هاي اجتماعي مكان مبنا براي گذران اوقات فراغت

نام اساتید: عباس عليمحمدي سراب, مهدي فرنقي, علي اصغر آل شيخ, نجمه نيساني ساماني, علي اصغر آل شيخ
Abbas Ali Mohammadi Sarab, Mahdi Farnaghi, Alesheikh ALi Asghar, , Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : مژگان طاهري بروجني

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

توسعه قوانين تبديل محلي و فراگير مبتني بر مدلهاي آماري و هوشمند براي بهبود پيش بيني رشد شهري در سلولهاي خودكار

نام اساتید: عباس عليمحمدي سراب, محمدسعدي مسگري سقزلو, محمد كريمي, محمودرضا دلاور, مسعود مشهدي حسين علي, كيومرث حبيبي, محمد كريمي
Abbas Ali Mohammadi Sarab, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Karimi, , Masoud Mashhadi Hossienali, , Mohammad Karimi
نام دانشجو : بابك ميرباقري

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

تحليل و مدلسازي الگوهاي مكاني و نواحي جرم خيز با استفاده از شبكه هاي مصنوعي عصبي و الگوريتم GWR

نام اساتید: عباس عليمحمدي سراب, مهدي فرنقي, علي اصغر آل شيخ, پرهام پهلواني, علي اصغر آل شيخ
Abbas Ali Mohammadi Sarab, Mahdi Farnaghi, Alesheikh ALi Asghar, , Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : محسن سليماني

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

بررسي رابطه بين تغييرات ساختار چشم انداز و كاربري پوشش اراضي

نام اساتید: عباس عليمحمدي سراب, محمد كريمي, عليرضا وفايي نژاد, محمد كريمي
Abbas Ali Mohammadi Sarab, Mohammad Karimi, , Mohammad Karimi
نام دانشجو : محمد محمودجانلو

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

مدلسازي مكاني- زماني غلظت آلاينده هاي شهري با استفاده از روشهاي LUR و داده هاي هواشناسي(منطقه مورد مطالعه: تهران)

نام اساتید: عباس عليمحمدي سراب, علي اصغر آل شيخ, نجمه ساماني نيساني, علي اصغر آل شيخ
Abbas Ali Mohammadi Sarab, Alesheikh ALi Asghar, , Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : اميرحسين وحدت

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

داده كاوي مكاني براي تحليل مصرف آب شهري

نام اساتید: عباس عليمحمدي سراب, مهدي فرنقي, علي اصغر آل شيخ, جلال كرمي, علي اصغر آل شيخ
Abbas Ali Mohammadi Sarab, Mahdi Farnaghi, Alesheikh ALi Asghar, , Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : زهرا زماني

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷

توسعه يك مدل استنتاجگر فازي براي ارزيابي تاثيرات محيطي برنامه ريزي مكاني بر سلامت

نام اساتید: عباس عليمحمدي سراب, محمودرضا دلاور, عباس شيخ محمدزاده, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, محمدسعدي مسگري سقزلو, يزدان عامريان, محمدسعدي مسگري سقزلو
Abbas Ali Mohammadi Sarab, , , Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Yazdan Amerian, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo
نام دانشجو : بهنام تشيع

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۹

مدلسازي تغيير كاربري و پوشش اراضي و ارزيابي اثرات آن در رواناب و رسوب

نام اساتید: عباس عليمحمدي سراب, علي اصغر آل شيخ, محمدسعدي مسگري سقزلو, علي اكبر متكان, آرش ملكيان, مهدي مختارزاده, مهدي فرنقي
Abbas Ali Mohammadi Sarab, Alesheikh ALi Asghar, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Aliakbar Matkan, , Mahdi Mokhtarzadeh, Mahdi Farnaghi
نام دانشجو : مهران شايگان

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

مدلسازي مكاني اثرات پوشش ها و كاربري ها در دماي مناطق شهري

نام اساتید: عباس عليمحمدي سراب, محمد كريمي, محمدرضا جلوخاني, محمد كريمي
Abbas Ali Mohammadi Sarab, Mohammad Karimi, Mohamad Jelikhani, Mohammad Karimi
نام دانشجو : مهدي شهيداني

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۶

تجزيه و تحليل و مدلسازي مكاني جرم خيزي در شهر كرج

نام اساتید: عباس عليمحمدي سراب, علي اصغر آل شيخ, جلال كرمي, علي اصغر آل شيخ
Abbas Ali Mohammadi Sarab, Alesheikh ALi Asghar, Jalal Karami, Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : نيما صادقي قارانچائي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۵

مدلسازي مكاني ريسك ناشي از عوامل محيطي در حوادث و تصادفات جاده اي

نام اساتید: عباس عليمحمدي سراب, محمدسعدي مسگري سقزلو, آرا تومانيان, محمدسعدي مسگري سقزلو
Abbas Ali Mohammadi Sarab, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Ara Tomanian, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo
نام دانشجو : سهيل اسمعيلي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۵

مقايسه رگرسيون وزن دار جغرافيايي، شبكه عصبي و الگوريتم ژنتيك در مدلسازي مكاني تب شاليزار

نام اساتید: عباس عليمحمدي سراب, محمدسعدي مسگري سقزلو, جلال كرمي, محمدسعدي مسگري سقزلو
Abbas Ali Mohammadi Sarab, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Jalal Karami, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo
نام دانشجو : علي محمدي نيا

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۱

پيش بيني پوياي آلودگي هواي شهري با استفاده از روشهاي يادگيري ماشيني و محاسبات توزيع يافته

نام اساتید: عباس عليمحمدي سراب, مهدي فرنقي, محمد كريمي, محمود رضا دلاور, محمد كريمي
Abbas Ali Mohammadi Sarab, Mahdi Farnaghi, Mohammad Karimi, Mahmodreza Delavar, Mohammad Karimi
نام دانشجو : زينب قائمي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

يك سيستم پشتيباني تصميم گيري مكاني فازي براي ارزيابي سلامت و پايداري اكوسيستم

نام اساتید: عباس عليمحمدي سراب, ناديا عباس زاده تهراني, محمدسعدي مسگري سقزلو, محمدسعدي مسگري سقزلو, جلال كرمي
Abbas Ali Mohammadi Sarab, , Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Jalal Karami
نام دانشجو : پيمان جعفري

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

زمان بندي خطوط راه آهن شهري با استفاده از الگوريتم NSGA-II و تحليل هاي مكاني

نام اساتید: عباس عليمحمدي سراب, محمد كريمي, محمد كريمي, پرهام پهلواني
Abbas Ali Mohammadi Sarab, Mohammad Karimi, Mohammad Karimi, Parham Pahlevani
نام دانشجو : محمدرضا ساحل گزين

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

طراحي چارچوب مفهومي براي تحليل و مديريت اطلاعات مكاني در حوزه آلودگي هوا

نام اساتید: عباس عليمحمدي سراب, محمدسعدي مسگري سقزلو, محمدسعدي مسگري سقزلو, جلال كرمي
Abbas Ali Mohammadi Sarab, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Jalal Karami
نام دانشجو : حسن همرازكلاچاي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۸

شبيه سازي اثرات سيستم حمل و نقل شهري بر مكان گزيني سكونتگاه و الگوي سفر خانوارها

نام اساتید: عباس عليمحمدي سراب, محمد طالعي, محمودرضا دلاور, هاني رضاييان, علي اصغر آل شيخ, محمدسعدي مسگري سقزلو, مسعود مشهدي حسين علي, مهدي فرنقي
Abbas Ali Mohammadi Sarab, Mohammad Taleai, , , Alesheikh ALi Asghar, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Masoud Mashhadi Hossienali, Mahdi Farnaghi
نام دانشجو : علي شيرزادي بابكان

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۸

طراحي و پياده سازي يك مدل مكانيابي و تخصيص توام مراكز مختلف خدماتي بر مبناي الگوريتمهاي تكاملي

نام اساتید: عباس عليمحمدي سراب, محمودرضا دلاور, مهدي بشيري, محمدسعدي مسگري سقزلو, علي اصغر آل شيخ, مهدي مختارزاده, مهدي فرنقي
Abbas Ali Mohammadi Sarab, , , Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Alesheikh ALi Asghar, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahdi Farnaghi
نام دانشجو : سارا بهشتي فر

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

پيش بيني تصادفات جاده اي با استفاده از روشهاي تحليل مكاني- زماني

نام اساتید: عباس عليمحمدي سراب, جلال كرمي, ابوالقاسم صادقي نياركي, ابوالقاسم صادقي نياركي
Abbas Ali Mohammadi Sarab, , Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Abolghasem Sadeghi Niyaraki
نام دانشجو : مهدي احمدي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

مدلسازي و پيش بيني مكاني- زماني كانون هاي ريزگرد

نام اساتید: عباس عليمحمدي سراب, ابوالقاسم صادقي نياركي, علي اصغر آل شيخ, علي درويشي, محمدرضا ملك, محمدرضا ملك
Abbas Ali Mohammadi Sarab, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Alesheikh ALi Asghar, , Mohammad Reza Malek, Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : الهام خدابنده لو

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

طراحي و توسعه سيستم حمل و نقل جاده اي با استفاده از crowdsourcing در بستر SDI

نام اساتید: عباس عليمحمدي سراب, ابوالقاسم صادقي نياركي, علي اصغر آل شيخ, محمدرضا ملك, سيدمحمد سادات حسيني, محمدرضا ملك
Abbas Ali Mohammadi Sarab, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Alesheikh ALi Asghar, Mohammad Reza Malek, , Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : مريم شاكري

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۸

مدلسازي پتانسيل يابي منابع هيدروكربني با استفاده از سامانه اطلاعات مكاني

نام اساتید: محمد كريمي, عباس عليمحمدي سراب, عباس بحرودي, محمدسعدي مسگري سقزلو, محمدسعدي مسگري سقزلو
Mohammad Karimi, Abbas Ali Mohammadi Sarab, , Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo
نام دانشجو : محمد عرب اميري

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۶

طراحي و توسعه يك سيستم مشاركتي براي حمل و نقل عمومي شهري(مطالعه موردي: سيستم اتوبوسراني شهري)

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, عباس عليمحمدي سراب, ابوالقاسم صادقي نياركي, محمدرضا ملك, شهريار افندي زاده, محمدرضا ملك
Alesheikh ALi Asghar, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Mohammad Reza Malek, , Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : فريده تيموريان

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۳

برنامه ريزي كشت محصولات مختلف با استفاده از برآورد نياز آبي و روشهاي بهينه سازي مكاني

نام اساتید: محمد كريمي, عباس عليمحمدي سراب, ابوالقاسم صادقي نياركي, محمدعلي شريفي, ابوالقاسم صادقي نياركي
Mohammad Karimi, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, , Abolghasem Sadeghi Niyaraki
نام دانشجو : هادي اسمعيل پوراسطرخي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۹

مقايسه كارايي انواع شبكه هاي عصبي در پيش بيني مكاني و زماني آلودگي هواي شهر تهران

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, عباس عليمحمدي سراب, ابوالقاسم صادقي نياركي, محمدسعدي مسگري سقزلو, جلال كرمي, محمد كريمي
Alesheikh ALi Asghar, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, , Mohammad Karimi
نام دانشجو : مهرداد رفيع پورگتابي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۵

تحليل و مدلسازي مكاني- زماني بيماري سالك

نام اساتید: عباس عليمحمدي سراب, محمدرضا ملك, جلال كرمي, علي اصغر آل شيخ, محمد كريمي
Abbas Ali Mohammadi Sarab, Mohammad Reza Malek, , Alesheikh ALi Asghar, Mohammad Karimi
نام دانشجو : ابوالفضل ملالو

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

تخصيص بهينه گروه هاي امداد و نجات به مناطق زلزله زده بر اساس مدلسازي فازي اميد زنده ماني

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, عباس عليمحمدي سراب, ابوالقاسم صادقي نياركي, فرشاد حكيم پور, ابوالقاسم صادقي نياركي
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, , Abolghasem Sadeghi Niyaraki
نام دانشجو : حامد رنجبران

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۵

مدلسازي اثرات تغييرات كاربري هاي شهري با استفاده از عامل تصميم گير

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, عباس عليمحمدي سراب, فرشاد حكيم پور, محمد كريمي, محمد كريمي
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Abbas Ali Mohammadi Sarab, , Mohammad Karimi, Mohammad Karimi
نام دانشجو : محمدحسين عسگري مهرآبادي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۹

تعيين مناطق مستعد آب گرفتگي در سطح شهر با استفاده از منطق فازي

نام اساتید: عباس عليمحمدي سراب, علي اصغر آل شيخ, عليرضا وفايي نژاد, محمد كريمي
Abbas Ali Mohammadi Sarab, Alesheikh ALi Asghar, , Mohammad Karimi
نام دانشجو : محمد نوروزي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۸

بررسي وابستگي اندازه ي شهر در دقت مدلسازي توسعه شهري با مدل خودكاره ي سلولي

نام اساتید: عباس عليمحمدي سراب, محمد كريمي, محمدسعدي مسگري سقزلو, فريد كريم پور, محمد كريمي
Abbas Ali Mohammadi Sarab, Mohammad Karimi, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, , Mohammad Karimi
نام دانشجو : مجتبي كلارستاقي نژاد

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۵

مدلسازي جريان ترافيك بزرگراه با استفاده از CA

نام اساتید: عباس عليمحمدي سراب, محمدسعدي مسگري سقزلو, جلال كرمي, محمدسعدي مسگري سقزلو
Abbas Ali Mohammadi Sarab, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, , Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo
نام دانشجو : محمد رضاتبارسنگرودي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۲۸

مقايسه روشهاي الگوريتم ژنتيك و PSO براي بهينه سازي تخصيص مراكز آموزشي

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, عباس عليمحمدي سراب, ابوالقاسم صادقي نياركي, عليرضا وضايي نژاد, محمد كريمي
Alesheikh ALi Asghar, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, , Mohammad Karimi
نام دانشجو : آيدين عارفي مقدم

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

مدلسازي مكاني اثرات متقابل تغيير كاربري هاي شهري مربوط به كميسيون ماده 5

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, عباس عليمحمدي سراب, محمد كريمي, محمد كريمي
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Mohammad Karimi, Mohammad Karimi
نام دانشجو : عليرضا خداداديان

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۷

مطالعه توزيع فضايي و وضعيت دسترسي به مراكز خدمات سلامت با استفاده از تحليل هاي مكاني (مطالعه موردي:استان مركزي)

نام اساتید: عباس عليمحمدي سراب, محمد كريمي, محمد كريمي
Abbas Ali Mohammadi Sarab, Mohammad Karimi, Mohammad Karimi
نام دانشجو : محمدرضا كاشاني ابراهيم آبادي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

توسعه سيستم پشتيباني تصميم گيري مكاني - زماني براي مديريت آلودگي آب

نام اساتید: عباس عليمحمدي سراب, علي اصغر آل شيخ, محمدرضا ملك, محمدسعدي مسگري سقزلو
Abbas Ali Mohammadi Sarab, Alesheikh ALi Asghar, Mohammad Reza Malek, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo
نام دانشجو : جلال كرمي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۶

مقايسه قابليتهاي الگوريتم هاي هوش محاسباتي در حل مسئله مكان يابي مراكز خدمات شهري

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, عباس عليمحمدي سراب, علي اصغر آل شيخ, محمدرضا ملك
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Alesheikh ALi Asghar, Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : حسين شورورزي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۵

طراحي و پياده سازي يك سيستم حامي تصميم گيري مكاني مبتني بر وب با تاكيد بر مكانيابي املاك

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, عباس عليمحمدي سراب, محمد كريمي, محمدرضا ملك
Alesheikh ALi Asghar, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Mohammad Karimi, Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : محمد اميدوار

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۲

بررسي و ارزيابي الگوريتم هاي مونت كارلو و شبكه هاي عصبي براي پيش بيني آلودگي هوا در محيط يك سيستم اطلاعات مكاني زمانمند

نام اساتید: عباس عليمحمدي سراب, محمدسعدي مسگري سقزلو, محمد كريمي, محمد كريمي
Abbas Ali Mohammadi Sarab, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Karimi, Mohammad Karimi
نام دانشجو : فاطمه السادات هاشمي قهدريجاني

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۲

بكارگيري تئوري فازي در سيستم هاي خبره مكاني براي آمايش سرزمين

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, عباس عليمحمدي سراب, محمد كريمي, محمد كريمي
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Mohammad Karimi, Mohammad Karimi
نام دانشجو : علي انصاري

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۱

بررسي و مدلسازي عدم قطعيت در الگوريتم Indicator kriging

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, عباس عليمحمدي سراب, محمد كريمي, محمد كريمي
Alesheikh ALi Asghar, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Mohammad Karimi, Mohammad Karimi
نام دانشجو : حميدرضا زورقين

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۱۹

مكان يابي پناهگاه و هدايت افراد به آن پس از زمين لرزه با استفاده از عامل

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, عباس عليمحمدي سراب, محمدرضا ملك
Alesheikh ALi Asghar, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : مهدي هاشمي

تاریخ:

بررسي نقش

نام اساتید: عباس عليمحمدي سراب, محمدجواد ولدان زوج
Abbas Ali Mohammadi Sarab, Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : مسعود طايفي فيجاني

تاریخ:

انتخاب

نام اساتید: عباس عليمحمدي سراب, محمدجواد ولدان زوج
Abbas Ali Mohammadi Sarab, Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : مجيد خليفه قلي

تاریخ:

بررسي امكان تفكيك محصولات كشاورزي با استفاده از داده هاي سنجش از دور

نام اساتید: عباس عليمحمدي سراب, محمدجواد ولدان زوج
Abbas Ali Mohammadi Sarab, Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : حامد فهيم نژاد

تاریخ:

مدل كردن مكاني -زماني توسعه شهري

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, عباس عليمحمدي سراب
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Abbas Ali Mohammadi Sarab
نام دانشجو : مجيد پوينده

تاریخ:

توسعه مدل تصميم گيري مبتني برGIS جهت ارزيابي سازگاري كاربري هاي شهري در مقياس همسايگي

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, عباس عليمحمدي سراب
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Abbas Ali Mohammadi Sarab
نام دانشجو : شهرام محمدحسينيان

تاریخ:

بررسي و ارزيابي روشهاو الگوريتم هاي تصميم گيري مكاني گروه مبنا

نام اساتید: عباس عليمحمدي سراب
Abbas Ali Mohammadi Sarab
نام دانشجو : اسماعيل عديلي

تاریخ:

طراحي يك ژئو ديتابيس رابطه اي جهت مدل سازي روابط مكاني بر اساس كاربرد آمايش سرزمين

نام اساتید: عباس عليمحمدي سراب
Abbas Ali Mohammadi Sarab
نام دانشجو : مرتضي فتحي

تاریخ:

ارزيابي و بهبود روش هاي وزن دهي در مكان يابي

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, عباس عليمحمدي سراب
Alesheikh ALi Asghar, Abbas Ali Mohammadi Sarab
نام دانشجو : محمدحسن وحيدنيا

تاریخ:

طراحي و پياده سازي مدل داده بهينه حمل و نقل جاده اي جهت مديريت اطلاعات نگهداري راه هاي كشور

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, عباس عليمحمدي سراب, ابوالقاسم صادقي نياركي
Alesheikh ALi Asghar, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Abolghasem Sadeghi Niyaraki
نام دانشجو : محمدرضا جلوخاني نياركي

تاریخ:

تجزيه و تحليل و مدلسازي توزيع مكاني جرم با استفاده از سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي

نام اساتید: عباس عليمحمدي سراب
Abbas Ali Mohammadi Sarab
نام دانشجو : سميه نظامي

تاریخ:

تصميم گيري مكاني در برنامه ريزي شهري با استفاده از الگوريتم هاي تكاملي چندهدفه در محيط GIS

نام اساتید: علي منصوريان, عباس عليمحمدي سراب, محمد طالعي
Ali Mansourian, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Mohammad Taleai
نام دانشجو : محمدرضا رجبي گورنداني

تاریخ:

ارزيابي مدل هاي تصميم گيري چند معياري براي حل مسائل مكاني راه

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, عباس عليمحمدي سراب, محمد كريمي
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Mohammad Karimi
نام دانشجو : عدنان رستمي

تاریخ:

ارائه روشي نوين در بهينه سازي براي حل مسائل مكاني با الگوگيري از رفتار ريشه گياه

نام اساتید: علي منصوريان, عباس عليمحمدي سراب
Ali Mansourian, Abbas Ali Mohammadi Sarab
نام دانشجو : ابراهيم اميدي گركاني

تاریخ:

مدلسازي توزيع زماني مكاني كيفيت زندگي در شهر تهران

نام اساتید: عباس عليمحمدي سراب
Abbas Ali Mohammadi Sarab
نام دانشجو : مهدي حاجي قاسمي

تاریخ:

مدلسازي مكاني اثرات تغيير كاربري اراضي شهري بر روي عدالت فضايي

نام اساتید: عباس عليمحمدي سراب
Abbas Ali Mohammadi Sarab
نام دانشجو : طاهره قائمي راد

تاریخ:

شناسايي انامولي هاي مكاني- زماني فردي با استفاده از داده هاي شبكه سنجنده اي در خانه هاي هوشمند

نام اساتید: عباس عليمحمدي سراب, احسان ناظرفرد
Abbas Ali Mohammadi Sarab, Ehsan Nazerfard
نام دانشجو : الهام خدابنده لو

تاریخ:

مكان يابي شعب بانك با رويكرد تجزيه و تحليل و بهينه سازي مكاني

نام اساتید: عباس عليمحمدي سراب
Abbas Ali Mohammadi Sarab
نام دانشجو : سعيد بشري

تاریخ:

تحليل و تهيه نقشه ترس از جرم

نام اساتید: عباس عليمحمدي سراب
Abbas Ali Mohammadi Sarab
نام دانشجو : حسن همت پورمقدم قراگوني

تاریخ:

تحليل توزيع مكاني- زماني و پويايي نواحي انومالي در بيماري سرطان

نام اساتید: عباس عليمحمدي سراب
Abbas Ali Mohammadi Sarab
نام دانشجو : احمد محمودي اردلي

تاریخ:

مكانيابي نيروگاه هاي خورشيدي و بادي با تحليل و مقايسه روشهاي ANP وAHP فازي و قطعي

نام اساتید: عباس عليمحمدي سراب
Abbas Ali Mohammadi Sarab
نام دانشجو : احمدرضا حيدري نصرابادعليا