كاربردهاي GIS در بهداشت و درمان و سلامت

نام اساتید: عباس عليمحمدي سراب
Abbas Ali Mohammadi Sarab
نام دانشجو : ليدا مسكيني مودي

بررسي نرم افزارهاي تجاري و open source در GIS

نام اساتید: عباس عليمحمدي سراب, محمد كريمي
Abbas Ali Mohammadi Sarab, Mohammad Karimi
نام دانشجو : فاطمه طوفاني

بررسي و طبقه بندي قابليت هاي كلي نرم افزار Arc GIS

نام اساتید: عباس عليمحمدي سراب, محمد كريمي
Abbas Ali Mohammadi Sarab, Mohammad Karimi
نام دانشجو : رضا زوار

بررسي قابليت هاي درون يابي در تعدادي از نرم افزارهاي GIS

نام اساتید: عباس عليمحمدي سراب, علي منصوريان
Abbas Ali Mohammadi Sarab, Ali Mansourian
نام دانشجو : فروغ احمدي اله آبادي

كاربرد GIS در طراحي شهري

نام اساتید: عباس عليمحمدي سراب, علي اصغر آل شيخ
Abbas Ali Mohammadi Sarab, Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : مرتضي ترابي

اتوماتاي سلولي در GIS

نام اساتید: عباس عليمحمدي سراب, علي اصغر آل شيخ
Abbas Ali Mohammadi Sarab, Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : الهام محمودي ميمند

كاربرد GIS در مديريت خشكسالي

نام اساتید: عباس عليمحمدي سراب, علي اصغر آل شيخ
Abbas Ali Mohammadi Sarab, Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : بهاره نمازي زوارم

كاربرد GIS در تحليل دسترسي به مراكز بهداشتي

نام اساتید: عباس عليمحمدي سراب, علي اصغر آل شيخ
Abbas Ali Mohammadi Sarab, Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : نيره معظمي گودرزي

كاربردهاي GIS در صنعت نفت

نام اساتید: عباس عليمحمدي سراب, محمد كريمي
Abbas Ali Mohammadi Sarab, Mohammad Karimi
نام دانشجو : سارا خورسندي مقدم

كاربردهاي GIS در مديريت شبكه هاي گاز رساني

نام اساتید: عباس عليمحمدي سراب, علي اصغر آل شيخ
Abbas Ali Mohammadi Sarab, Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : شيدا ناصري