مشخصات فردی

نام: یاسر

نام خانوادگی: صمیمی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: y_samimi@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/YaserSamimi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی صنایع

گرایش: مهندسی صنایع

واحد سازمانی: مهندسی صنایع