مشخصات فردی

نام: سمیه

نام خانوادگی: چمانی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: chamaani@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/SomayyehChamaani


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق - مخابرات

گرایش: مخابرات میدان موج

واحد سازمانی: مهندسی برق