مشخصات فردی

نام: سیدفرهاد

نام خانوادگی: مسعودی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: masoudi@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/SeyedFarhadMasoudi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: فیزیک

گرایش: فیزیک هسته ای

واحد سازمانی: فیزیک