مشخصات فردی

نام: سیدعلی اکبر

نام خانوادگی: موسویان


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: moosavian@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/SeyedAliakbarMoosavian


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک-طراحی جامدات

گرایش: طراحی جامدات

واحد سازمانی: مهندسی مکانیک