مشخصات فردی

نام: رضا

نام خانوادگی: کاظمی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: kazemi@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/RezaKazemi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

گرایش: خودرو

واحد سازمانی: مهندسی مکانیک