مشخصات فردی

نام: رمضانعلی

نام خانوادگی: صادق زاده شیخان گفشه


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: sadeghz@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/RamezanaliSadeghzadehShykhanGafsheh


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق - مخابرات

گرایش: مخابرات میدان موج

واحد سازمانی: مهندسی برق