مشخصات فردی

نام: نجمه

نام خانوادگی: مهجوری مجد


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: mahjouri@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۸۸۲۰۱۴۳۱-Ext, ۴۵۱

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/NajmehMahjouri


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران - عمران

گرایش: منابع آب

واحد سازمانی: مهندسی عمران