مشخصات فردی

نام: منیره

نام خانوادگی: حسینی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: hosseini@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MonierehHosseini


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی صنایع

گرایش: فناوری اطلاعات

واحد سازمانی: مهندسی صنایع