مشخصات فردی

نام: محمد محسن

نام خانوادگی: حاتمی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: m_hatami@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MohammadMohsenHatami


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: فوتونیک

گرایش: اتمی ملکولی-نجوم

واحد سازمانی: فیزیک