مشخصات فردی

نام: محمدهادی

نام خانوادگی: زاهدی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: zahedi@kntu.ac.ir

شماره تماس: _

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MohammadHadiZahedi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

گرایش: کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

واحد سازمانی: مرکز آموزش های الکترونیکی