مشخصات فردی

نام: مسعود

نام خانوادگی: ورشوساز


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: varshosazm@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MasoodVarshosaz


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران - نقشه برداری

گرایش: فتوگرامتری

واحد سازمانی: مهندسی نقشه برداری