مشخصات فردی

نام: مجید

نام خانوادگی: واعظ زاده


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: majid@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۰۲۱۲۳۰۶۴۳۳۳

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MajidVAEZZADEH


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: ماده چگال

گرایش: فیزیک حالت جامد

واحد سازمانی: فیزیک