مشخصات فردی

نام: فرزانه

نام خانوادگی: رمضانی بناب


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: ramezani@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/FarzanehRamezaniBonab


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: ریاضی

گرایش: ریاضی محض

واحد سازمانی: ریاضی