مشخصات فردی

نام: اعظم

نام خانوادگی: ایزدی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: aizadi@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/AzamIzadi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: فیزیک

گرایش: اتمی ملکولی-نجوم

واحد سازمانی: فیزیک