مشخصات فردی

نام: علیرضا

نام خانوادگی: فریدونیان


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: fereidunian@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/AlirezaFereidunian


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق

گرایش: سیستم های قدرت

واحد سازمانی: مهندسی برق