مشخصات فردی

نام: علی

نام خانوادگی: شکوه فر


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: shokuhfar@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/AliShkoohfar


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی مواد و متالورژی

گرایش: شناسائی و انتخاب مواد مهندسی

واحد سازمانی: مهندسی و علم مواد