مشخصات فردی

نام: احد

نام خانوادگی: ملک زاده


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: malekzadeh@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۰۲۱-۲۲۵۳۳۷۷۵

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/AhadMalekzadeh


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: آمار ریاضی - استنباط

گرایش: علوم کامپیوتر و آمار

واحد سازمانی: ریاضی