سال: ۱۳۹۹

مباني كارافريني در ورزش

نویسندگان: زهرا عليپور, شعله خدادادكاشي
ISBN: ۹۷۸۶۲۲۷۱۱۹۸۷۹

سال: ۱۳۹۷

تمرينات قدرتي (براي آقايان)

Strength training for men: the ultimate core strength to power conversion training system

نویسندگان: شعله خدادادكاشي, جمال الدين شريعتي
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۷۳۵۶۴۶۳

سال: ۱۳۹۵

برد و باخت (نكاتي در روانشناسي فوتبال)

نویسندگان: حميد خداداد كاشي, شعله خدادادكاشي
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۷۳۵۶۴۵۶

سال: ۱۳۹۳

اداره سازمان هاي ورزش

managing sport organizations

نویسندگان: لقمان كشاورز, ابراهيم عليدوست قهفرخي, شعله خدادادكاشي
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۶۹۰۴۳۷۵

سال: ۱۳۹۳

رويكرد راهبردي به رفتار سازماني

نویسندگان: ابراهيم عليدوست قهفرخي, لقمان كشاورز, سيد رضا موسوي, جلال كريمي, هميلا تكلي, شعله خدادادكاشي, زهرا سادات ميرزا زاده
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۶۹۰۴۴۰۵

سال: ۱۳۹۳

تمرينات قدرتي در فوتبال

نویسندگان: حميد خداداد كاشي, شعله خدادادكاشي
ISBN: ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۵۶-۰۸