از تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ تا تاریخ :

مدير تربيت بدني دانشگاه

از تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ تا تاریخ :

عضو كارگروه تخصصي روابط عمومي

از تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ تا تاریخ :

عضو كار گروه بودجه ريزي مبتني بر عملكرد

از تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۰۲

معاون فرهنگي ودانشجويي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ تا تاریخ :

دبير كميته ورزش كاركنان دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ تا تاریخ :

عضو شوراي رفاهي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ تا تاریخ :

مسئول پيگيري راه اندازي رشته مهندسي ورزش

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ تا تاریخ :

مدير تربيت بدني