محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۶

Investigating the relationship between the effectiveness of physical education lessons in reducing social harms of Khorasan Razavi students

نویسندگان: شعله خدادادكاشي, saatchian vahid, Pargizar zohreh

Shoeleh Khodadad Kashi, saatchian vahid, Pargizar zohreh

عنوان همایش: سيزدهمين همايش بين المللي علوم ورزشي

13 International congress on of sport sciences

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۱۸

سوق دهنده هاي زنان جوان ايراني براي فعاليت بدني مستمر

نویسندگان: شعله خدادادكاشي, جمال الدين شريعتي, اسدالهي آمنه, رحيم خسرومنش

Shoeleh Khodadad Kashi, Jamal-al-Din Shariati, Ameneh Asadolahi, Rahim Khosromanesh

عنوان همایش: اولين همايش ملي ورزش ، مشاركت همگاني و سبك زندگي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

نقش رسانه و حاميان مالي در جذابيت رشته ها و درآمدزايي رويداد هاي ورزشي

نویسندگان: شعله خدادادكاشي, زهرا عليپور نادينلوئي

Shoeleh Khodadad Kashi, alipour Nadinlouei zahra

عنوان همایش: اولين همايش بين المللي و ششمين همايش ملي انجمن علمي مديريت ورزشي

1st international congress of Iranian scientific association of sport management

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۱۹

Investigating the Relationship between Social Capital and Organizational Structure in the Physical Education Organization of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان: شعله خدادادكاشي, زهرا عليپور

Shoeleh Khodadad Kashi, zahra alipournadinloui

عنوان همایش: دوازدهمين همايش بين المللي علوم ورزشي

12 th congress of Sport Sciences

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

Investigating the Status of Perceived Justice of Customers of Alzahra Sports Clubs in Tehran

نویسندگان: ميترا كميابي دانا, شعله خدادادكاشي

Mitra Kamyabi Dana, Shoeleh Khodadad Kashi

عنوان همایش: يازدهين همايش بين المللي علوم ورزشي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

Evaluation of Quality Indicators of Alzahra Sports Places in Tehran using the SERVQUAL scale

نویسندگان: مرضيه روشن ضمير, شعله خدادادكاشي

Marzieh Roshanzamir, Shoeleh Khodadad Kashi

عنوان همایش: يازدهين همايش بين المللي علوم ورزشي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۹

بررسي نگرش زنان شاغل و خانه دار خانواده هاي ايثارگر شهرستان مهاباد به ورزش و فعاليت هاي بدني

نویسندگان: عبدالرحمن خزري, شعله خدادادكاشي, گلنما فقير

Abdolrahman Khezri, Shoeleh Khodadad Kashi,

عنوان همایش: همايش ملي علوم ورزشي زنان

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵

تعيين نورم شاخص هاي آنتروپومتريكي و چابكي بازيكنان تنيس روي ميز نخبه ي كشور

نویسندگان: ندا قديانلو, معصومه اكبري, شعله خدادادكاشي

neda ghaddianlou, masoomeh akbari, Shoeleh Khodadad Kashi

عنوان همایش: اولين همايش ملي دستاوردهاي ورزش دانش آموزي كشور

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۵

تعيين روايي آزمون هاي چابكي محقق ساخته و ارتباط آنها با ميزان موفقيت بازيكنان تنيس روي ميز در مسابقات

نویسندگان: ندا قديانلو, شعله خدادادكاشي

neda Ghadianlou, Shoeleh Khodadad Kashi

عنوان همایش: دومين همايش ملي يافته هاي نوين در علوم ورزشي

2nd National Conference on New Findings in Sport Sciences

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۲۶

بررسي وضعيت سرمايه اجتماعي و ابعاد آن در وزارت ورزش و جوانان

نویسندگان: شعله خدادادكاشي

Shoeleh Khodadad Kashi

عنوان همایش: دومين همايش ملي علوم ورزشي و تربيت بدني ايران

محل برگزاری: يونان / Greece

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۹

The Construction and Validation of a Test of Wrestling Skill

نویسندگان: شعله خدادادكاشي, فرشاد تجاري

Shoeleh Khodadad Kashi,

عنوان همایش:

14th Annual International Conference on Sports Economic Management Marketing Social Aspects