از تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ تا تاریخ :

معاون پژوهشي و فناوري دانشكده مهندسي صنايع

از تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۰۳

عضو هيات تحريريه نشريه كد ، رمز و امنيت سايبري

از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه پژوهشي امنيت تجارت الكترونيك

از تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ تا تاریخ :

مدير گروه فناوري اطلاعات IT