چگونه در فاركس كسب درآمد كنيم

نام اساتید: شهريار محمدي
Shahriar Mohammadi
نام دانشجو : بابك قاسم زاده

تشخيص و ارزيابي شاخص هاي يك بانكداري موفق الكترونيكي

نام اساتید: شهريار محمدي
Shahriar Mohammadi
نام دانشجو : طلا سادات هاشمي يزدي

بالانس كارت امتيازي متوازن

نام اساتید: شهريار محمدي
Shahriar Mohammadi
نام دانشجو : مريم راهب

پارك هاي فناوري و اهميت آن در رسيدن به شهر الكترونيكي

نام اساتید: شهريار محمدي
Shahriar Mohammadi
نام دانشجو : مژان كرباسي

طراحي سيستم دي-آر-پي براي شركت دخانيات با نگرش مديريت زنجيره ي تامين

نام اساتید: شهريار محمدي
Shahriar Mohammadi
نام دانشجو : لادن السادات موسوي

دولت الكترونيكي وراههاي رسيدن به آن

نام اساتید: شهريار محمدي
Shahriar Mohammadi
نام دانشجو : واقف وحيدي آذر

شهر الكترونيكي و جنبه هاي مختلف آن

نام اساتید: شهريار محمدي
Shahriar Mohammadi
نام دانشجو : آرش قاسمي مريداني

بررسي نواقص موجوددر زير ساخت شبكه هاي تجارت الكترونيكي

نام اساتید: شهريار محمدي
Shahriar Mohammadi
نام دانشجو : محمد سجاد طهراني زماني

applied RFID

نام اساتید: شهريار محمدي
Shahriar Mohammadi
نام دانشجو : محمدحسين نبي زاده بهنميري

مديريت سبد پروژه

نام اساتید: شهريار محمدي
Shahriar Mohammadi
نام دانشجو : عباس سپهري يار

ارائه مدلي ديناميكي براي شاخص هاي اثرگذاربر سازمان يادگيرنده

نام اساتید: شهريار محمدي
Shahriar Mohammadi
نام دانشجو : رضا اسلامي پور

ويژگيهاي بانكداري الكترونيكي در ايران

نام اساتید: شهريار محمدي
Shahriar Mohammadi
نام دانشجو : ابوالفضل شاه نوري چوشلي

پروزه الكترونيكي - نقش فناوري اطلاعات در سيستم هاي انبارداري

نام اساتید: شهريار محمدي
Shahriar Mohammadi
نام دانشجو : اسماعيل احمدي

پروزه الكترونيكي بازاريابي اينترنتي

نام اساتید: شهريار محمدي
Shahriar Mohammadi
نام دانشجو : راضيه دشتي

پروزه - الكترونيكي نيازسنجي اطلاعات و مسائل آن درشركت پارس خودرو

نام اساتید: شهريار محمدي
Shahriar Mohammadi
نام دانشجو : شكوفه مرادي شولي

پروزه -الكترونيكي بانكداري الكترونيكي پيشرفته

نام اساتید: شهريار محمدي
Shahriar Mohammadi
نام دانشجو : نغمه وثاقي

تاثير بانكداري الكترونيكي بر اقتصاد ايران و نقش آن در كاهش هزينه هاي خانواده

نام اساتید: شهريار محمدي
Shahriar Mohammadi
نام دانشجو : سيدبهنام دهقان

پروزه الكترونيكي - امنيت در دولت الكترونيكي

نام اساتید: شهريار محمدي
Shahriar Mohammadi
نام دانشجو : صباسادات شكرابي

پروزه الكترونيكي - بازاريابي اينترنتي درايران

نام اساتید: شهريار محمدي
Shahriar Mohammadi
نام دانشجو : طناز ناظري

پروزه الكترونيكي - تحقيق پيرامون اخرين تحولات بانكداري الكترونيكي در ايران و جهان

نام اساتید: شهريار محمدي
Shahriar Mohammadi
نام دانشجو : زهرا فرض پورماچياني

پروزه الكترونيكي - مطالعاتي پيرامون ايجاد محاسبات ابري درايران

نام اساتید: شهريار محمدي
Shahriar Mohammadi
نام دانشجو : سپيده شرعي

يادگيري الكترونيكي (مطالعه موردي ايران)-الكترونيكي پروژه

نام اساتید: شهريار محمدي
Shahriar Mohammadi
نام دانشجو : فرناز افضل القوم

بررسي وضعيت ام اي اس در ايران

نام اساتید: شهريار محمدي
Shahriar Mohammadi
نام دانشجو : محمدجواد اخوان

نيازسنجي اطلاعات پروژه الكترونيكي

نام اساتید: شهريار محمدي
Shahriar Mohammadi
نام دانشجو : سليمه يساري زارع

امنيت بانكداري الكترونيكي درايران پروژه الكترونيكي

نام اساتید: شهريار محمدي
Shahriar Mohammadi
نام دانشجو : حميده احمدي بزرگ

بررسي وضعيت تجارت الكترونيكي برمبناي تلفن همراه درايران پروژه الكترونيكي

نام اساتید: شهريار محمدي
Shahriar Mohammadi
نام دانشجو : منا رحيم اربابي

بررسي شهرالكترونيك درايران پروژه الكترونيكي

نام اساتید: شهريار محمدي
Shahriar Mohammadi
نام دانشجو : اميرحسين بابك سلمان

تجارت الكترونيكي درايران پروژه الكترونيكي

نام اساتید: شهريار محمدي
Shahriar Mohammadi
نام دانشجو : سميرا مدن دوست

محاسبات ابري در ايران

نام اساتید: شهريار محمدي
Shahriar Mohammadi
نام دانشجو : نيلوفر معتضدي

بررسي موقعيت تجارت سياردرايران

نام اساتید: شهريار محمدي
Shahriar Mohammadi
نام دانشجو : امين عموزاده

نوسازي خودروهاي فرسوده كشور با استفاده ازدولت الكترونيكي

نام اساتید: شهريار محمدي
Shahriar Mohammadi
نام دانشجو : كيميا دوطاقي

بررسي و تحليل سيستم هوشمند در تشخيص بيماريهاي دام پزشكي-الكترونيكي

نام اساتید: شهريار محمدي
Shahriar Mohammadi
نام دانشجو : آذين كمام

رايانش ابري در ايران

نام اساتید: شهريار محمدي
Shahriar Mohammadi
نام دانشجو : مهيار مرادي