تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۱۷

نيم حلقه ها و جبر خطي روي آنها

semirings and linear algebra over semirings

نام اساتید: شعبان قلندرزاده, امير حسين امير اصلاني, مهدي علائيان, كامران ديواني آذر, عبدالرضا سياره, محمدجواد نيك مهر, محمود هادي زاده يزدي
Shaban Ghalandarzadeh, Amirhossein Amiraslani, , , Abdoreza Sayyareh, Mohammad Javad Nikmehr, Mahmood Hadizadeh Yazdi
نام دانشجو : فاطمه عليا

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

زيرمدول هاي تقريبا اول و اول ضعيف يك مدول

Almost prime and weakly prime submodules

نام اساتید: شعبان قلندرزاده, محمدجواد نيك مهر, احمد موسوي, محمدجواد نيك مهر
Shaban Ghalandarzadeh, Mohammad Javad Nikmehr, ahmad mosavi, Mohammad Javad Nikmehr
نام دانشجو : فاطمه طباطبايي نيا

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

پيرامون زيرمدول هاي 2-جذبي اوليه ضعيف يك مدول روي حلقه هاي جابجايي

نام اساتید: شعبان قلندرزاده, كمال عقيق, كمال عقيق
Shaban Ghalandarzadeh, Kamal Aghigh, Kamal Aghigh
نام دانشجو : سحر سليماني

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

رنگ آميزي گراف پوچساز حلقه جابجايي

نام اساتید: محمدجواد نيك مهر, شعبان قلندرزاده, كمال عقيق, كمال عقيق
Mohammad Javad Nikmehr, Shaban Ghalandarzadeh, Kamal Aghigh, Kamal Aghigh
نام دانشجو : سليمه منان

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

نيم مدول هاي محتوايي و ايده آل هاي معكوس پذير نيم حلقه ها

نام اساتید: شعبان قلندرزاده, محمدجواد نيك مهر, كمال عقيق, محمود هادي زاده يزدي
Shaban Ghalandarzadeh, Mohammad Javad Nikmehr, Kamal Aghigh, Mahmood Hadizadeh Yazdi
نام دانشجو : رفيعه رضوي نظري

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

تعميمي از ايدآل هاي اول در شبه حلقه ها

نام اساتید: شعبان قلندرزاده, محمدجواد نيك مهر, محمدجواد نيك مهر
Shaban Ghalandarzadeh, Mohammad Javad Nikmehr, Mohammad Javad Nikmehr
نام دانشجو : زليخا زاده لافي مطوري

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

گراف مقسوم عليه صفر حلقه Zpqr

نام اساتید: شعبان قلندرزاده, پرستو ملكوتي, كمال عقيق, كمال عقيق
Shaban Ghalandarzadeh, , Kamal Aghigh, Kamal Aghigh
نام دانشجو : فرخنده ترابي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

مدول هاي كاملا خودتوان

نام اساتید: شعبان قلندرزاده, پرستو ملكوتي, كمال عقيق, كمال عقيق
Shaban Ghalandarzadeh, , Kamal Aghigh, Kamal Aghigh
نام دانشجو : پريسا سليماني

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۹

فضاهاي طيف اول در نيم حلقه ها و نيم مدول ها

نام اساتید: شعبان قلندرزاده, كوروش نوروزي, كمال عقيق, داريوش كياني, علي زعيم باشي, محمد مسجد جامعي
Shaban Ghalandarzadeh, Kourosh Nourouzi, Kamal Aghigh, , , Mohammad Masjedjamee
نام دانشجو : فروغ دلدار

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۰۳

نيم حلقه ها و بررسي برخي كاربردهاي آن در جبر خطي

نام اساتید: شعبان قلندرزاده, احمد موسوي, ناهيد هاديان, محمدجواد نيك مهر, ابراهيم قرباني, محمدرضا پيغامي
Shaban Ghalandarzadeh, , , Mohammad Javad Nikmehr, Ebrahim Ghorbani, Mohammad Reza Peyghami
نام دانشجو : صديقه جمشيدوند

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۰۳

نيم حلقه ها و جبر خطي روي آنها

نام اساتید: شعبان قلندرزاده, حميدرضا ميمني, زهره مستقيم, محمدجواد نيك مهر, كمال عقيق, علي ذاكري
Shaban Ghalandarzadeh, , , Mohammad Javad Nikmehr, Kamal Aghigh, Ali Zakeri
نام دانشجو : فاطمه عليا

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۸

تجزيه و تحليل ماتريس مجاورت و همسايگي همراه با گراف مقسوم عليه صفر حلقه جابجايي متناهي

نام اساتید: شعبان قلندرزاده, محمدجواد نيك مهر, محمدجواد نيك مهر, پيمان ناصح پور
Shaban Ghalandarzadeh, Mohammad Javad Nikmehr, Mohammad Javad Nikmehr,
نام دانشجو : نسترن صمدي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۲۵

قضيه ددكيند- مرتنز براي حلقه سري هاي تواني

نام اساتید: شعبان قلندرزاده, كمال عقيق, كمال عقيق
Shaban Ghalandarzadeh, Kamal Aghigh, Kamal Aghigh
نام دانشجو : فريبا مهاجري

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۸

پيرامون زيرنيم مدول هاي نيم اول و نتايج وابسته و زيرمدول هاي 2- جذبي

نام اساتید: شعبان قلندرزاده, علي رضا مقدم فر, علي رضا مقدم فر
Shaban Ghalandarzadeh, Alireza Moghaddamfar, Alireza Moghaddamfar
نام دانشجو : نير رضائي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

پيرامون مدولهاي مك كوي

نام اساتید: شعبان قلندرزاده, محمدجواد نيك مهر, كمال عقيق, كمال عقيق
Shaban Ghalandarzadeh, Mohammad Javad Nikmehr, Kamal Aghigh, Kamal Aghigh
نام دانشجو : فاطمه آريان

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

گراف هاي مقسوم عليه صفر متمم شده و حلقه هاي بول

نام اساتید: شعبان قلندرزاده, كمال عقيق, كمال عقيق
Shaban Ghalandarzadeh, Kamal Aghigh, Kamal Aghigh
نام دانشجو : هداسادات اشكوري

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۵

گرافهاي اشتراك از ايده آلهاي حلقه ها

نام اساتید: شعبان قلندرزاده, حسن حقيقي, حسن حقيقي
Shaban Ghalandarzadeh, Hassan Haghighi, Hassan Haghighi
نام دانشجو : سميرا درويش

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۰

گراف اشتراكي زير مدول هاي يك مدول

نام اساتید: شعبان قلندرزاده, محمدجواد نيك مهر, محمدجواد نيك مهر
Shaban Ghalandarzadeh, Mohammad Javad Nikmehr, Mohammad Javad Nikmehr
نام دانشجو : سمانه پورحيدرسنگدهي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۱۹

درباره ي ايده الهاي دو جذبي از حلقه هاي جا بجايي

نام اساتید: شعبان قلندرزاده, محمدجواد نيك مهر, كمال عقيق, كمال عقيق
Shaban Ghalandarzadeh, Mohammad Javad Nikmehr, Kamal Aghigh, Kamal Aghigh
نام دانشجو : فاطمه آشوري

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴

گراف مقسوم عليه صفر وابسته به ايده آل پوچ ساز مدول M

نام اساتید: شعبان قلندرزاده, ابراهيم قرباني, حسن حقيقي, فرزانه رمضاني بناب
Shaban Ghalandarzadeh, Ebrahim Ghorbani, Hassan Haghighi, Farzaneh Ramezani Bonab
نام دانشجو : سارا شيرين كام

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۰۵

گراف ناپايدار وابسته به مدول ها

نام اساتید: شعبان قلندرزاده, محمدجواد نيك مهر, حسن حقيقي, كوروش نوروزي, عاطفه قرباني
Shaban Ghalandarzadeh, Mohammad Javad Nikmehr, Hassan Haghighi, Kourosh Nourouzi,
نام دانشجو : پرستو ملكوتي راد

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۰۱

بررسي حلقه هاي آرمندار يز ضعيف

نام اساتید: شعبان قلندرزاده, محمدجواد نيك مهر, محمدجواد نيك مهر, كمال عقيق
Shaban Ghalandarzadeh, Mohammad Javad Nikmehr, Mohammad Javad Nikmehr, Kamal Aghigh
نام دانشجو : علي نجف وند دريكوندي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۰۱

گراف مقسوم عليه صفر وابسته به كلاسهاي هم ارزي مقسوم عليه هاي صفر

نام اساتید: شعبان قلندرزاده, محمدجواد نيك مهر, فرشته ملك, فرشته ملك
Shaban Ghalandarzadeh, Mohammad Javad Nikmehr, Fereshteh Malek, Fereshteh Malek
نام دانشجو : ريحانه محمدي چالكسرائي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۸

ايده الهاي اول از حلقه هاي شبه بئر اصلي

نام اساتید: شعبان قلندرزاده, حسن حقيقي, حسن حقيقي, محمدجواد نيك مهر
Shaban Ghalandarzadeh, Hassan Haghighi, Hassan Haghighi, Mohammad Javad Nikmehr
نام دانشجو : بهزاد جلالي اندرابي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۲۷

حلقه هاي شبه آرمند اريز و ايده ال هاي آرمند اريز

نام اساتید: شعبان قلندرزاده, محمدجواد نيك مهر
Shaban Ghalandarzadeh, Mohammad Javad Nikmehr
نام دانشجو : فاطمه كريمي

تاریخ:

گراف مقسوم عليه صفر روي حلقه ي اعداد صحيح گاوسي به پيمانه n

نام اساتید: شعبان قلندرزاده
Shaban Ghalandarzadeh
نام دانشجو : نگين شهامتي فرد

تاریخ:

پيرامون قطر و كمر يك گراف مقسوم عليه صفر

نام اساتید: شعبان قلندرزاده
Shaban Ghalandarzadeh
نام دانشجو : فاطمه سادات صفوي

تاریخ:

ايده آلهاي اول حلقه هاي كوئيزي - بئر

نام اساتید: شعبان قلندرزاده, محمدجواد نيك مهر
Shaban Ghalandarzadeh, Mohammad Javad Nikmehr
نام دانشجو : ميثم خرمي

تاریخ:

متناهي بودن ايده آل هاي اول وابسته به مدول هاي كوهمولوژي موضعي

نام اساتید: شعبان قلندرزاده
Shaban Ghalandarzadeh
نام دانشجو : مجيد حق ويرديلر

تاریخ:

مطالعه چند جمله اي هاي تحويل ناپذير روي ميدانهاي ارزياب هنسلي

نام اساتید: شعبان قلندرزاده
Shaban Ghalandarzadeh
نام دانشجو : مليحه جملي

تاریخ:

مدول هاي منظم فون نويمان

von neumann regular modules

نام اساتید: شعبان قلندرزاده, كمال عقيق
Shaban Ghalandarzadeh, Kamal Aghigh
نام دانشجو : مهسا جباري شالقوني