حلقه هاي يك يك گوي

نام اساتید: شعبان قلندرزاده
Shaban Ghalandarzadeh
نام دانشجو : محمد رشيدي

ريز مدول هاي اول و آخر

نام اساتید: شعبان قلندرزاده
Shaban Ghalandarzadeh
نام دانشجو : اميرحسين اقتصاد

ايده آل هاي تحويل ناپذير

نام اساتید: شعبان قلندرزاده
Shaban Ghalandarzadeh
نام دانشجو : مينو رشيدي

معرفي بلوكهاي (7و3و1)

نام اساتید: شعبان قلندرزاده
Shaban Ghalandarzadeh
نام دانشجو : رها لك

اعداد گرمي

نام اساتید: شعبان قلندرزاده
Shaban Ghalandarzadeh
نام دانشجو : محسن احمدپورياسوري

اعداد گوسي

نام اساتید: شعبان قلندرزاده
Shaban Ghalandarzadeh
نام دانشجو : مريم توكلي بنگا