از تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ تا تاریخ :

مدير گروه رياضي محض

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۵/۲۴ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

معاون اداري ومالي دانشكده رياضي