از تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ تا تاریخ :

عضو شوراي راهبري مديريت سبز در دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ تا تاریخ :

عضو كميته ي اصلاح الگوي مصرف شوراي راهبري مديريت سبز در دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۱۹

مدير اداره امور فني و عمراني

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه مقاومت مصالح

از تاریخ : ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ تا تاریخ :

موظفي هيات علمي مربي جانباز تا 24 درصد

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۹/۱۰ تا تاریخ :

عضويت در هيات گزينش كاركنان