تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۰

ارزيابي سازه هاي مجهز به ميرگرهاي اصطكاكي سيلندري تحت اثر زلزله هاي حوزه نزديك

نام اساتید: سيدمسعود ميرطاهري, سيداكبر خليفه لو, مصطفي رضواني شريف, جناب آقاي دكتر عبدالرضا سروقد مقدم, مصطفي رضواني شريف
Seyed Masoud Mirtaheri, Seyed Akbar Khalifehloo, Mostafa Rezvani Sharief, , Mostafa Rezvani Sharief
نام دانشجو : محمدرضا رزاقيان

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۰

بررسي تاثير آرايش برشگيرهاي ناوداني در تيرهاي مركب فولادي بتني بر رفتار و ظرفيت برشي آنها

Effect of arrangement and installation method of channel shear connectors in composite steel-concrete section on their behaviour shear capacity

نام اساتید: سيداكبر خليفه لو, كورش نصراله زاده نشلي, ابوالقاسم كرامتي
Seyed Akbar Khalifehloo, Korosh Nasrollahzadeh Nashli,
نام دانشجو : سيدعليرضا يوسفي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۴

بررسي عملكرد لرزه اي ستون هاي بتن آرمه تفويت شده با روش اف.ار.پي با روش ان.اس.ام

نام اساتید: مصطفي رضواني شريف, سيداكبر خليفه لو, اميدرضا باراني لنباني, حسن ميرزا بزرگ, ابوالقاسم كرامتي
Mostafa Rezvani Sharief, Seyed Akbar Khalifehloo, Omied Reza Barani Lenbani, Hasan Mirza Bozorg,
نام دانشجو : علي مهوري حبيب آبادي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

بررسي نشست غير يكنواخت در برج هاي خنك كننده فولادي تحت اثر بارهاي باد و ثقلي

نام اساتید: سعيد صبوري قمي, سيداكبر خليفه لو, حميد محجوب مقدس
Saeid Sabouri Ghomi, Seyed Akbar Khalifehloo, Hamied Mahjoub Moghadas
نام دانشجو : سعيد مومني ورپشتي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

بررسي تغيير ابعاد المان هاي سخت كننده بر رفتار برج هاي خننك كننده فولادي

نام اساتید: سعيد صبوري قمي, سيداكبر خليفه لو, محمود يحيايي
Saeid Sabouri Ghomi, Seyed Akbar Khalifehloo, Mahmood Yahyaei
نام دانشجو : جعفر ساعدي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

بررسي لرزه اي قابهاي بندي شده واگرا با ورق فولادي در گوشه

نام اساتید: سعيد صبوري قمي, سيداكبر خليفه لو, بهروز عسگريان
Saeid Sabouri Ghomi, Seyed Akbar Khalifehloo, Behrooz Asgarian
نام دانشجو : سعيد رحيمي گندشمين

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۲۰

بررسي رفتار سيستم مهار بند قطري با پانل برشي جاذب انرزي

نام اساتید: سعيد صبوري قمي, سيداكبر خليفه لو, حميد محجوب مقدس
Saeid Sabouri Ghomi, Seyed Akbar Khalifehloo, Hamied Mahjoub Moghadas
نام دانشجو : حديث محمد مرادي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۱۳

تعيين حدود عملكرد تير گونه ها در برش خمش وحالت تركيبي

نام اساتید: سعيد صبوري قمي, سيداكبر خليفه لو, محمود يحيايي
Saeid Sabouri Ghomi, Seyed Akbar Khalifehloo, Mahmood Yahyaei
نام دانشجو : مريم رجبي

تاریخ:

تاثير نسبت ابعاد دهانه ها بر ضريب رفتار قاب هاي خمشي

نام اساتید: سعيد صبوري قمي, سيداكبر خليفه لو
Saeid Sabouri Ghomi, Seyed Akbar Khalifehloo
نام دانشجو : سيدحسام مدني

تاریخ:

بررسي رفتار مهاربندي جاري شونده مركزي با استفاده از ورق در هسته

نام اساتید: سعيد صبوري قمي, سيداكبر خليفه لو
Saeid Sabouri Ghomi, Seyed Akbar Khalifehloo
نام دانشجو : بارش پاينده جو

تاریخ:

عملكرد برج هاي خنك كننده فلزي در برابر باد

نام اساتید: سعيد صبوري قمي, سيداكبر خليفه لو
Saeid Sabouri Ghomi, Seyed Akbar Khalifehloo
نام دانشجو : محسن غياثي

تاریخ:

بررسي رفتار سيستم قاب هاي مهار شده واگراي قطري با تركيبي از فولاد نرم و فولاد ساختماني

نام اساتید: سعيد صبوري قمي, سيداكبر خليفه لو
Saeid Sabouri Ghomi, Seyed Akbar Khalifehloo
نام دانشجو : حسام الدين بهرامپور