محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۵

تاثير رينگ سخت كننده بر پايداري كمانشي برج هاي خنك كننده فولادي

نویسندگان: سعيد صبوري قمي, جعفر ساعدي, سيداكبر خليفه لو

Saeid Sabouri Ghomi, , Seyed Akbar Khalifehloo

عنوان همایش: دهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

10th International Congress on Civil Engineering