از تاریخ : ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ تا تاریخ : ۱۴۰۶/۰۵/۱۱

عضو كارگروه بررسي صلاحيت عمومي دانشگاه