سال: ۱۴۰۲

محل برگزاری: ايران / Iran

تأثير حركت جوهري در شناخت حقيقت و مراتب كمال انسان از ديدگاه امام خميني

The Effect of Substantial Movement in Knowing the Truth and Levels of Human Perfection from Imam Khomeini's Point of View

نویسندگان: علي رجب زاده, سيدعلي محمد موسوي
عنوان مجله: انديشه نوين ديني
از صفحه: ۱۸۹
تا صفحه: ۲۰۴

سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: ايران / Iran

تحليل مقايسه اي تفسير آيات حجاب در تفاسير الكشاف و الميزان

A comparative analysis of the interpretation of the hijab verses in the interpretations of al-Kashf and al-Mizan

نویسندگان: علي عسگري يزدي, سيدعلي محمد موسوي
عنوان مجله: مطالعات تفسيري
از صفحه: ۱۸۹
تا صفحه: ۲۰۴

سال: ۱۳۹۹

بررسي تحليلي حجاب در جمهوري اسلامي ايران

Analytical Study of Hijab in The Islamic Republic of Iran

نویسندگان: سيدعلي محمد موسوي
عنوان مجله: journal of contemporary research on islamic revolution
از صفحه: ۱۷
تا صفحه: ۳۶