سال: ۱۳۹۷

دردانه‌هاي ادب پارسي: فارسي عمومي براي همه رشته‌هاي دانشگاهي

نویسندگان: ساغر سلماني نژاد مهر آبادي
ISBN: ۹۷۸۶۲۲۶۰۲۹۲۲۳

سال: ۱۳۹۴

دردانه هاي ادب پارسي (فارسي عمومي مناسب براي كليه رشته هاي دانشگاهي)

نویسندگان: ساغر سلماني نژاد مهر آبادي
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۷۸۶۷۱۰۵

سال: ۱۳۹۳

صورتهاي ازلي(بررسي و تحليل كهن الگو در شعر معاصر

نویسندگان: ساغر سلماني نژاد مهر آبادي
ISBN:

سال: ۱۳۹۰

صورت هاي ازلي( بررسي و تحليل كهن الگو در شعر معاصر

نویسندگان: ساغر سلماني نژاد مهر آبادي
ISBN: ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۵۱-۹۰