محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۱۲

سبك زندگي اسلامي در شعر شاعران سبك معاصر نمونه موردي شعر قيصر امين پور

نویسندگان: ساغر سلماني نژاد مهر آبادي

Saghar Salmaninejad Mehrabadi

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس ملي اسلام و ارزشهاي متعالي با رويكرد معناي زندگي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۱۲

مقايسه سبك زندگي اسلامي در شعر شعراي سبك خراساني و سبك عراقي

نویسندگان: ساغر سلماني نژاد مهر آبادي

Saghar Salmaninejad Mehrabadi

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس ملي اسلام و ارزشهاي متعالي با رويكرد معناي زندگي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۱۶

نمودهاي مثبت و منفي كهن الگوي آنيما در شعر شفيعي كدكني

نویسندگان: ساغر سلماني نژاد مهر آبادي

Saghar Salmaninejad Mehrabadi

عنوان همایش: سومين همايش ملي زبان، ادبيات و بازشناسي مشاهير و مفاخر

3rd national conference on language and literature well-known figures and celebrities

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۰۸

مبحثي در شناخت اسطوره و مشاركت علوم مختلف براي درك چيستي آن

نویسندگان: ساغر سلماني نژاد مهر آبادي

Saghar Salmaninejad Mehrabadi

عنوان همایش: پنجمين همايش ملي پژوهش هاي نوين در حوزه علوم انساني و مطالعات اجتماعي ايران (با رويكرد فرهنگ مشاركتي)

The 5th National Conference on Modern Research in the field of Humanities and Social Studies of Iran(With participatory culture approach)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۰۶

جايگاه اهل بيت در شعر و تفكر شاعران فارسي معاصر

نویسندگان: ساغر سلماني نژاد مهر آبادي

Saghar Salmaninejad Mehrabadi

عنوان همایش: دومين همايش بين المللي و سومين همايش ملي اسلام و ارزش هاي متعالي با تاكيد بر اخلاق اهل بيت

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۰۶

شيوه هاي گوناگون شاعران براي استفاده از مباني انديشه هاي اهل بيت و انبيا

نویسندگان: ساغر سلماني نژاد مهر آبادي

Saghar Salmaninejad Mehrabadi

عنوان همایش: دومين همايش بين المللي و سومين همايش ملي اسلام و ارزش هاي متعالي با تاكيد بر اخلاق اهل بيت

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

بررسي داستان زال و رودابه بر اساس نقد فمنيستي

نویسندگان: ساغر سلماني نژاد مهر آبادي

Saghar Salmaninejad Mehrabadi

عنوان همایش: نهمين همايش ملي زبان و ادب فارسي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۰۲

بررسي نقش و جايگاه الگوهاي آييني و اساطيري در شعر آقاحسن فاخري

نویسندگان: ساغر سلماني نژاد مهر آبادي, حميده حجازي

Saghar Salmaninejad Mehrabadi, hamideh hejazy

عنوان همایش: همايش ملي ملاعلي و شيخ آقاحسن فاخري

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۱۱

اعلام اساطيري در غزليات بهار

نویسندگان: ساغر سلماني نژاد مهر آبادي, حميده حجازي

Saghar Salmaninejad Mehrabadi, hamideh hejazy

عنوان همایش: همايش ملي ملك الشعراي بهار

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۰۶

داستان خضر در آثار هاتفي خرجردي

نویسندگان: ساغر سلماني نژاد مهر آبادي, حميده حجازي

Saghar Salmaninejad Mehrabadi, hamideh hejazy

عنوان همایش: همايش بين المللي هاتفي خرگردي بزرگترين حماسه سراي تاريخي زبان فارسي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

چگونگي بهره گيري محتشم از تلميح به اساطير عشق در غزليات

نویسندگان: ساغر سلماني نژاد مهر آبادي, حميده حجازي

Saghar Salmaninejad Mehrabadi, hamideh hejazy

عنوان همایش: نخستين كنگره بين المللي محتشم كاشاني

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

استفاده از اصطلاحات و مضامين طبي در قصايد و غزليات محتشم كاشاني

نویسندگان: حميده حجازي, ساغر سلماني نژاد مهر آبادي

hamideh hejazy, Saghar Salmaninejad Mehrabadi

عنوان همایش: نخستين كنگره بين المللي محتشم كاشاني

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

جلوه هاي كهن الگوي آب در هنر شعر قيصر امين پور

نویسندگان: ساغر سلماني نژاد مهر آبادي, حميده حجازي

Saghar Salmaninejad Mehrabadi, hamideh hejazy

عنوان همایش: اولين همايش ادبيات فارسي معاصر

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

بررسي تشبيه و انواع آن در اشعار نيمايي قيصر امين پور

نویسندگان: ساغر سلماني نژاد مهر آبادي, حميده حجازي

Saghar Salmaninejad Mehrabadi, hamide hejazy

عنوان همایش: اولين همايش ادبيات فارسي معاصر

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۱۹

بهره جستن از اصطلاحات و مضامين طبي در كليله و دمنه

نویسندگان: حميده حجازي, ساغر سلماني نژاد مهر آبادي

hamideh hejazy, Saghar Salmaninejad Mehrabadi

عنوان همایش: دومين همايش متن پژوهي ادبي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۷

آركي تايپ آب و نمادپردازي هاي مربوط به آن در شعر شفيعي كدكني

نویسندگان: ساغر سلماني نژاد مهر آبادي, حميده حجازي

Saghar Salmaninejad Mehrabadi, hamide hejazy

عنوان همایش: يازدهمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي

محل برگزاری: ارمنستان / Armenia

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۰۶

تحليل و بررسي كهن الگوي درخت و نمودهاي آن در شعر سهراب سپهري

نویسندگان: ساغر سلماني نژاد مهر آبادي, حميده حجازي

Saghar Salmaninejad Mehrabadi,

عنوان همایش: همايش بين المللي شرق شناسي، تاريخ و ادبيات پارسي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۰

گلستان سعدي و نحو كاربرد اصطلاحات طبي در اين اثر

نویسندگان: حميده حجازي, ساغر سلماني نژاد مهر آبادي

hamide hejazy, Saghar Salmaninejad Mehrabadi

عنوان همایش: نخستين همايش متن پژوهي ادبي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۱۶

نقد و بررسي ساختار نثر كتاب خلاصه الاشعار و زبده الافكار

نویسندگان: حميده حجازي, ساغر سلماني نژاد مهر آبادي

, Saghar Salmaninejad Mehrabadi

عنوان همایش: همايش بين المللي جستارهاي ادبي، زباني و ارتباطات فرهنگي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۱۶

بررسي و تحليل اسطوره در شعر اخوان ثالث بر اساس ديدگاه لارنس كوپ

نویسندگان: ساغر سلماني نژاد مهر آبادي, حميده حجازي

Saghar Salmaninejad Mehrabadi,

عنوان همایش: همايش بين المللي جستارهاي ادبي، زباني و ارتباطات فرهنگي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

تحليل و مقايسه كهن الگوي ماندالا در شعر سهراب و اخوان ثالث

نویسندگان: ساغر سلماني نژاد مهر آبادي, حميده حجازي

Saghar Salmaninejad Mehrabadi,

عنوان همایش: كنفرانس بين المللي ادبيات و پزوهشهاي تطبيقي در آن

International Conference on Literature and Comparative Studies

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۱

مفهوم عرفاني درد و انواع آن در شعر ميرسيدعلي همداني

نویسندگان: ساغر سلماني نژاد مهر آبادي, حميده حجازي

Saghar Salmaninejad Mehrabadi,

عنوان همایش: نخستين همايش بين المللي ميرسيدعلي همداني

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۱

شاخصه هاي سبك عراقي در اشعار ميرسيدعلي همداني

نویسندگان: حميده حجازي, ساغر سلماني نژاد مهر آبادي

, Saghar Salmaninejad Mehrabadi

عنوان همایش: نخستين همايش بين المللي ميرسيدعلي همداني

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۱۵

واكاوي و تحليل كهن الگوي آب و درخت در ناخودآگاه بشري اخوان ثالث

نویسندگان: ساغر سلماني نژاد مهر آبادي, حميده حجازي

Saghar Salmaninejad Mehrabadi,

عنوان همایش: نخستين همايش ملي بزرگداشت اخوان ثالث

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۲

بررسي تطبيقي ابيات داستان جمشيد در شاهنامه با داستان سليمان (ع) در آيات قرآن

نویسندگان: ساغر سلماني نژاد مهر آبادي, حميده حجازي

Saghar Salmaninejad Mehrabadi,

عنوان همایش: اولين همايش الكترونيكي علوم انساني اسلامي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۰۳

تحليل روابط بينامتني اسطوره سليمان و جمشيد در غزليات حافظ بر اساس نظريه باختين

نویسندگان: ساغر سلماني نژاد مهر آبادي, حميده حجازي

Saghar Salmaninejad Mehrabadi,

عنوان همایش: دهمين همايش بين المللي ترويج زبان و ادب فارسي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۰۳

تنوع تشبيه مركب، تمثيل و اسلوب معادله در غزل هاي فارسي امير عليشير نوايي (شاعر دو زبانه)

نویسندگان: حميده حجازي, ساغر سلماني نژاد مهر آبادي

, Saghar Salmaninejad Mehrabadi

عنوان همایش: دهمين همايش بين المللي ترويج زبان و ادب فارسي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۰

بررسي و تحليل كاربرد تصاوير شاعرانه در شعر ناصر خسرو

نویسندگان: ساغر سلماني نژاد مهر آبادي, مهدي محقق

Saghar Salmaninejad Mehrabadi,

عنوان همایش: همايش بين المللي حكيم ناصر خسرو قبادياني

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۲۰

ساحت هاي وجودي انسان در شاهنامه با نگاهي به داستان سياوش

نویسندگان: ساغر سلماني نژاد مهر آبادي

Saghar Salmaninejad Mehrabadi

عنوان همایش: سومين همايش بين المللي انسان و هويت هاي فراموش شده

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۸

تصويرسازي بلاغي با اصطلاحات و واژگان طبي در ديوان امير عليشير نوايي (فاني

نویسندگان: ساغر سلماني نژاد مهر آبادي, حميده حجازي

Saghar Salmaninejad Mehrabadi,

عنوان همایش: همايش بين المللي آثار و انديشه هاي امير عليشير نوايي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۸

مقايسه موسيقي شعر در غزليات فاني و حافظ (با تاكيد بر وزن و رديف

نویسندگان: ساغر سلماني نژاد مهر آبادي, حميده حجازي

Saghar Salmaninejad Mehrabadi,

عنوان همایش: همايش بين المللي آثار و انديشه هاي امير عليشير نوايي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۴

فرهنگ و زبان عاميانه در مثنوي ناظر و منظور

نویسندگان: ساغر سلماني نژاد مهر آبادي

Saghar Salmaninejad Mehrabadi

عنوان همایش: نخستين همايش نگاهي نو به ادبيات عامه

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵

اعداد اساطيري در شعر معاصر (با نگاهي به شعر 6 تن از شاعران اين دوره(

نویسندگان: حميده حجازي, ساغر سلماني نژاد مهر آبادي

, Saghar Salmaninejad Mehrabadi

عنوان همایش: نهمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵

بررسي اسطوره و انواع آن در شعر موسوي گرمارودي

نویسندگان: ساغر سلماني نژاد مهر آبادي, حميده حجازي

Saghar Salmaninejad Mehrabadi,

عنوان همایش: نهمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵

نویسندگان: ساغر سلماني نژاد مهر آبادي

Saghar Salmaninejad Mehrabadi

عنوان همایش: نهمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي