سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: پاكستان / Pakistan

بررسي و تحليل اقسام اسطوره در شعر عزيزي (با تاكيد بر كفش هاي مكاشفه)

نویسندگان: جيهاد شكري, ساغر سلماني نژاد مهر آبادي
عنوان مجله: آناهيتا anahita
از صفحه: ۲۷
تا صفحه: ۵۶

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: چين / China

The Reflection of the Myths of Other Nations on the Persian Contemporary Poetry

نویسندگان: ساغر سلماني نژاد مهر آبادي, سوگند نوروزي زاده
عنوان مجله: Forum for World Literature Studies
از صفحه: ۱۲۱
تا صفحه: ۱۳۳

سال: ۱۳۹۶

The Applications of the Mythological Number Seven in the Contemporary Persian Poetry

نویسندگان: ساغر سلماني نژاد مهر آبادي, سوگند نوروزي زاده
عنوان مجله: The Literary Herald
از صفحه: ۳۹۵
تا صفحه: ۴۰۷

سال: ۱۳۹۶

بررسي شباهت هاي پرواز نمرود در داستان ها و روايات اسلامي با پرواز كيكاووس در شاهنامه

نویسندگان: ساغر سلماني نژاد مهر آبادي
عنوان مجله: ادبستان يزد
از صفحه: ۱۱
تا صفحه: ۱۸

سال: ۱۳۹۵

بررسي اسطوره و انواع آن در شعر معاصر (با نگاهي به شعر موسوي گرمارودي)

نویسندگان: ساغر سلماني نژاد مهر آبادي, عبدالرضا سيف
عنوان مجله: پژوهشنامه نقد ادبي و بلاغت
از صفحه: ۱۹
تا صفحه: ۳۸

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: ايران / Iran

فرهنگ اصطلاحات پزشكي و داروشناسي در ادب فارسي

نویسندگان: ساغر سلماني نژاد مهر آبادي
عنوان مجله: آينه پژوهش
از صفحه: ۱۳۶
تا صفحه: ۱۳۸

سال: ۱۳۹۵

تحليل اسطوره هبوط در شعر معاصر، بر اساس شعر هفت تن از شاعران اين دوره

نویسندگان: ساغر سلماني نژاد مهر آبادي
عنوان مجله: ادب فارسي
از صفحه: ۱۳۳
تا صفحه: ۱۵۲

سال: ۱۳۹۵

نمود اصطلاحات و مضامين طبي در ساختار متن از ويژگيهاي سبكي مرزبان نامه

نویسندگان: حميده حجازي, ساغر سلماني نژاد مهر آبادي
عنوان مجله: سبك شناسي نظم و نثر فارسي
از صفحه: ۱۴۵
تا صفحه: ۱۶۱

سال: ۱۳۹۴

تنوع در به كارگيري اسلوب معادله در شعر حافظ

نویسندگان: حميده حجازي, ساغر سلماني نژاد مهر آبادي
عنوان مجله: سبك شناسي نظم و نثر فارسي
از صفحه: ۹۵
تا صفحه: ۱۰۹

سال: ۱۳۹۴

واكاوي و تحليل گونه هاي مختلف اسطوره در شعر سهراب

نویسندگان: ساغر سلماني نژاد مهر آبادي
عنوان مجله: ادبيات پارسي معاصر
از صفحه: ۱۱۵
تا صفحه: ۱۳۸

سال: ۱۳۹۳

با صدايي چون بلور آبي روشن (بررسي و تحليل كهن الگوي رنگ در اشعار اخوان

نویسندگان: ساغر سلماني نژاد مهر آبادي
عنوان مجله: رشد آموزش زبان و ادبيات فارسي
از صفحه: ۵۲
تا صفحه: ۵۵

سال: ۱۳۹۳

واكاوي اشكال كهن الگوي ماندالا و نماد كمال در ناخودآگاه قومي طاهره صفارزاده

نویسندگان: ساغر سلماني نژاد مهر آبادي
عنوان مجله: فصلنامه پژوهش هاي ادبي و بلاغي
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۲

بررسي نمودهاي هنجارگريزي در خوان هشتم

نویسندگان: ساغر سلماني نژاد مهر آبادي
عنوان مجله: فنون ادبي
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۸۸

بررسي كهن الگوي آب و درخت در شعر طاهره صفارزاده

survey of water and tree as Archetypes in tahereh safarzadeh s poetry

نویسندگان: ناصر نيكوبخت, سعيد بزرگ بيگدلي, حسينعلي قبادي, ساغر سلماني نژاد مهر آبادي
عنوان مجله: پژوهش ادبي
از صفحه: ۱۴۵
تا صفحه: ۱۶۷