از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ تا تاریخ :

عضوشوراي راهبردي كنگره جهاني فناوري هاي هوشمند

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ تا تاریخ :

عضو كارگروه روابط عمومي

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۴/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۱۷

مديريت مركز كامپيوتر دانشگاه