تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

ارائه الگوريتم زمانبندي مبتني بر تقاضا به منظور مسير يابي و شارژ باتري در سامانه هاي حمل و نقل عمومي

نام اساتید: مسعود ده يادگاري, سعيد صديقيان كاشي, حامد خانميرزا, حامد خانميرزا, هادي شهريارشاه حسيني
Masoud Dehyadegari, Saeed Sedighian Kashi, Hamed Khanmirza, Hamed Khanmirza,
نام دانشجو : توحيد محمودوندگبلو

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

جايگذاري پرس و جوها بر روي موتورهاي پردازش رخداد پيچيده در منابع رايانش مه

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي, حامد خانميرزا, حامد خانميرزا, زينب موحدي
Saeed Sedighian Kashi, Hamed Khanmirza, Hamed Khanmirza,
نام دانشجو : حامد حسيبي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۳

يك روش تركيبي براي همكاري معنايي در بسترهاي اينترنت اشيا

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي, محمدمهدي اثني عشري, محمدمهدي اثني عشري, محمد عبداللهي ازگمي
Saeed Sedighian Kashi, Mohammad Mehdi Esnaashari, Mohammad Mehdi Esnaashari,
نام دانشجو : حسن محمد

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

مديريت منابع در رايانش مه با در نظر گرفتن سابقه ي كاربر و مصرف انرژي

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي, محمدهادي زاهدي, محمدهادي زاهدي, كامبيز بديع
Saeed Sedighian Kashi, Mohammad Hadi Zahedi, Mohammad Hadi Zahedi,
نام دانشجو : آزاده جماليان

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۰۹

ارائه مكانيزمي براي تجديد انرژي شبكه هاي حسگر تجديدپذير بي سيم با استفاده از خوشه بندي

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي, محمديوسف درماني, محمديوسف درماني, هادي شهريار شاه حسيني
Saeed Sedighian Kashi, Mohammad Yousef Darmani, Mohammad Yousef Darmani,
نام دانشجو : سجاد ساعدي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۰۲

ارائه يك روش شناسايي و رديابي اشيا با استفاده از اينترنت اشيا

Providing a Method for Identifying and Tracking Objects Based on the Internet of Things

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي, محمدهادي زاهدي, محمدهادي زاهدي, كامبيز بديع
Saeed Sedighian Kashi, Mohammad Hadi Zahedi, Mohammad Hadi Zahedi,
نام دانشجو : محمدمحسن خاشعي نژاد

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

ارائه روشي جديد براي تشخيص سوء استفاده در شبكه هاي تقويت كننده اينترنت اشياء

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي, محمديوسف درماني, محمديوسف درماني, وحيد شاه منصوري
Saeed Sedighian Kashi, Mohammad Yousef Darmani, Mohammad Yousef Darmani,
نام دانشجو : بهرام آقائي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

تجديد انرژي شبكه هاي حسگر تجديد پذير بي سيم با استفاده از يك روش بر خط توزيع شده

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي, محمديوسف درماني, محمديوسف درماني, سيد وحيد ازهري
Saeed Sedighian Kashi, Mohammad Yousef Darmani, Mohammad Yousef Darmani,
نام دانشجو : زهرا سمائي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

توزيع بار اشياء مجازي در ابر با استفاده از روش بخش بندي ابر

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي, حامد خانميرزا, حامد خانميرزا, زينب موحدي
Saeed Sedighian Kashi, Hamed Khanmirza, Hamed Khanmirza,
نام دانشجو : اميرحسين زكي زاده قريه علي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۱۳

تشخيص حملات تقويت در حملات انكار خدمت توزيعي اينترنت اشياء

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي, محمديوسف درماني, وحيد شاه منصوري, محمديوسف درماني
Saeed Sedighian Kashi, Mohammad Yousef Darmani, , Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : محمدطيب سلطاني نژاد

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۸

افزايش طول عمر حسگرهاي شبكه حسگر- كنشگر بيسيم با استفاده از ايستگاه هاي شارژ مجدد

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي, عبدالرسول قاسمي, عبدالرسول قاسمي, احمد خونساري
Saeed Sedighian Kashi, Abdorasoul Ghasemi, Abdorasoul Ghasemi,
نام دانشجو : شبنم فردحال

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۸

توافق سطح خدمت در اينترنت اشياء با مدل چند حسگري-چند ابري

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي, عبدالرسول قاسمي, عبدالرسول قاسمي, كامبيز بديع
Saeed Sedighian Kashi, Abdorasoul Ghasemi, Abdorasoul Ghasemi,
نام دانشجو : غزاله ايوبي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۰۸

مديريت منابع مبتني بر خوشه بندي در اينترنت وسايل نقليه

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي, محمديوسف درماني, محمديوسف درماني, هادي شهريار
Saeed Sedighian Kashi, Mohammad Yousef Darmani, Mohammad Yousef Darmani,
نام دانشجو : سعيد رسولي اخگر

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

ارائه راهكار مشاركتي و مبتني بر يادگيري تقويتي براي خوشه بندي در شبكه هاي حسگر بي سيم

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي, سيدحسين خواسته, عبدالرسول قاسمي, عبدالرسول قاسمي, كامبيز بديع
Saeed Sedighian Kashi, Seyed Hossein Khasteh, Abdorasoul Ghasemi, Abdorasoul Ghasemi,
نام دانشجو : ياسر آقائي

تاریخ:

ارائه يك روش پوشش آگاه به هزينه در شبكه هاي حسگر بي سيم ناهمگون

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي
Saeed Sedighian Kashi
نام دانشجو : مهران محمدي

تاریخ:

ارائه روشي جهت انتخاب بستر مناسب اينترنت اشياء با استفاده از روش هاي تصميم گيري چند شاخصه

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي
Saeed Sedighian Kashi
نام دانشجو : محمد شكرياني

تاریخ:

پردازش بي درنگ سيستم هاي گرافي با مقياس بزرگ در محيطهاي رايانش ابري

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي
Saeed Sedighian Kashi
نام دانشجو : محمدرضا پرويزي مساعد

تاریخ:

يك روش همنوايي آگاه از كيفيت سرويس در كاربردهاي بسته بندي شده

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي
Saeed Sedighian Kashi
نام دانشجو : راضيه بابايي سميرمي

تاریخ:

بازآرايي تكاملي چند هدفه آگاه از انرژي براي تصحيح نشانه هاي كد بد در كاربردهاي اندرويدي

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي
Saeed Sedighian Kashi
نام دانشجو : مائده زمزمه

تاریخ:

ارائه يك روش شارژ گره آگاه از پوشش در شبكه هاي حسگر تجديد پذير بي سيم

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي
Saeed Sedighian Kashi
نام دانشجو : فاطمه عمواقايي