از تاریخ : ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ تا تاریخ :

دبير همايش صيانت فرهنگي در بهره گيري از فناوري وارتباطات،ضرورت ها ، مسائل و چالش ها