تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

استخراج نشانگرهاي زيستي به منظور مدلسازي رشد ساختاري-عملكردي مغز با استفاده از يادگيري عميق

نام اساتید: رضا جعفري, حميد ابريشمي مقدم, محمد فروزانفر, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب
Reza Jafari, Hamied Abrieshami Moghaddam, Mohamad Forouzanfar, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : ركسانا نميرانيان

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۸

بهبود سخت افزار سامانه آزمايشگاهي مقطع نگار القاي مغناطيسي MIT-KNTU1

نام اساتید: رضا جعفري, امير موسوي نيا, منصور ولي, محمد پويان, منصور ولي
Reza Jafari, Amir Mousavinia, Mansour Vali, , Mansour Vali
نام دانشجو : سعيد عليدوست چمنداني

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۸

بازسازي تصوير در مقطع نگاري امپدانس الكتريكي با استفاده از حسگري فشرده

نام اساتید: رضا جعفري, فرهاد فرجي, منصور ولي, محمد پويان, منصور ولي
Reza Jafari, Farhad Faraji, Mansour Vali, , Mansour Vali
نام دانشجو : زهرا حيدري

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۳۰

حل مساله پيشرو EEG/MEG مدلهاي كروي مغز با استفاده از اجزاي محدود

نام اساتید: رضا جعفري, فرهاد فرجي, بيژن وثوقي وحدت, فرهاد فرجي
Reza Jafari, Farhad Faraji, , Farhad Faraji
نام دانشجو : سارا زريني

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۱۸

ارزيابي و اندازه گيري غلظت كروموفورها در بافت با استفاده از سيستم طيف سنجي نزديك مادون قرمز موج پيوسته ي چند طول موجي

نام اساتید: رضا جعفري, حميد ابريشمي مقدم, بيژن وثوقي وحدت, حميد ابريشمي مقدم
Reza Jafari, Hamied Abrieshami Moghaddam, , Hamied Abrieshami Moghaddam
نام دانشجو : هاله سليمان زاد

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

بازسازي تصوير در مقطع نگاري هاي نوري پخشي و امپدانس الكتريكي به روش تركيبي FE-EFG

نام اساتید: رضا جعفري, منوچهر سليماني, كريم عباس زاده, حميد ابريشمي مقدم, مهدي علياري شوره دلي
Reza Jafari, Manocher Soleimani, Karim Abbaszadeh, Hamied Abrieshami Moghaddam, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : مائده هادي نياكلوري مقدم

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۲۵

طراحي و پياده سازي برد محاسبات پردازشي و كنترل يك دستگاه شمارنده سلول هاي خوني

نام اساتید: رضا جعفري, حميد ابريشمي مقدم, حميد ابريشمي مقدم
Reza Jafari, Hamied Abrieshami Moghaddam, Hamied Abrieshami Moghaddam
نام دانشجو : سروش شاه طالبي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

مدلسازي اجزاء محدود-بدون مش در مقطع نگار القاي مغناطيسي و ساخت يك سامانه نمونه آزمايشگاهي

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم, رضا جعفري, نصرت الله گرانپايه, كريم عباس زاده, محمدصادق ابريشميان
Hamied Abrieshami Moghaddam, Reza Jafari, Nosrat Granpayeh, Karim Abbaszadeh, Mohammad Sadegh Abrishamian
نام دانشجو : محمدرضا يوسفي نجف آبادي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۵

پياده سازي روش تجزيه مد تجربي تام به منظور پردازش سيگنال هاي بيولوژيكي

نام اساتید: رضا جعفري, داود آسماني, داود آسماني
Reza Jafari, Davood Asemani, Davood Asemani
نام دانشجو : بهشيد توسليان

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

طراحي و شبيه سازي سيستم مقطع نگاري امپدانسالكتريكي با فانتوم الكتريكي متغير با زمان

نام اساتید: رضا جعفري, حميد ابريشمي مقدم, حميد ابريشمي مقدم
Reza Jafari, Hamied Abrieshami Moghaddam, Hamied Abrieshami Moghaddam
نام دانشجو : حسين آقائي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۷

حل مساله پيشرو مقطع نگاري حرارتي به روش بدون مش گالركين

نام اساتید: رضا جعفري, اميرمسعود سوداگر, اميرمسعود سوداگر
Reza Jafari, Amir Masoud Sodagar, Amir Masoud Sodagar
نام دانشجو : سيدوحيد علوي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۱

پردازش سيگنال FEG با استفاده از روش تجزيه مد تجربي

نام اساتید: رضا جعفري, مريم محبي آشتياني, مريم محبي آشتياني
Reza Jafari, Maryam Mohebi Ashtieani, Maryam Mohebi Ashtieani
نام دانشجو : سيدحسام احمدي علويجه

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۰

مدلسازي ميدان هاي بيو الكترو مغناطيسي مغز با روش هايبريد اجزاي محدود و اجزاي مرزي

نام اساتید: رضا جعفري, داود آسماني, داود آسماني
Reza Jafari, Davood Asemani, Davood Asemani
نام دانشجو : راحله محرم زاده

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

طراحي، ساخت و پياده سازي تجهيزات ايمني الكتريكي روي يك دستگاه مقطع نگاري امپدانس الكتريكي

نام اساتید: رضا جعفري, منصور ولي, منصور ولي
Reza Jafari, Mansour Vali, Mansour Vali
نام دانشجو : عبداله محمدي ابهري

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۲۸

' تشخيص و طبقه بندي سرطان سينه براساس شبكه هاي عصبي كانولوشن

نام اساتید: محمد تشنه لب, رضا جعفري, داود آسماني, داود آسماني
Mohammad Teshnehlab, Reza Jafari, Davood Asemani, Davood Asemani
نام دانشجو : رضا راستي بروجني

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

روش هايبريد اجزاي محدود و اجزاي مرزي سه بعدي در بازسازي تصاوير سيستم هاي مقطع نگاري امپدانس الكتريكي براي كاربردهاي پزشكي و صنعتي

نام اساتید: رضا جعفري, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب
Reza Jafari, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : پريسا قادري دانشمند

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

استفاده از توابع پايه شبه موجك در بازسازي سه بعدي تصاوير سيستم هاي مقطع نگاري امپدانس الكتريكي

نام اساتید: رضا جعفري, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب
Reza Jafari, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : نسيم عبدالهي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

طراحي و ساخت يك سيستم 16 كاناله مقطع نگار امپدانس الكتريكي با استفاده از اطلاعات دامنه و فاز امپدانس

نام اساتید: رضا جعفري, امير موسوي نيا, اميرمسعود سوداگر, اميرمسعود سوداگر
Reza Jafari, Amir Mousavinia, Amir Masoud Sodagar, Amir Masoud Sodagar
نام دانشجو : مهدي ابراهيمي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۱

اندازه گيري غلظت گلوكز در خون به توسط يك روش الكترومغناطيسي غيرتهاجمي

نام اساتید: نصرت الله گرانپايه, رضا جعفري, علي خالقي, سيدمسعود مقدس تفرشي, سيدعبدالله ميرطاهري
Nosrat Granpayeh, Reza Jafari, Ali Khaleghi, Seyed Masoud Moghaddas Tafreshi, Seyed Abdollah Mirtaheri
نام دانشجو : سيد محمد علوي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

طراحي و ساخت يك سيستم نمونه مقطع نگاري حرارتي سه بعدي

نام اساتید: رضا جعفري, حميد ابريشمي مقدم, حميد ابريشمي مقدم
Reza Jafari, Hamied Abrieshami Moghaddam, Hamied Abrieshami Moghaddam
نام دانشجو : ابوذ ر مرادي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

بهبود روش هايبريد اجزاي محدود و اجزاي مرزي در بازسازي تصاوير سيستمهاي مقطع نگاري

نام اساتید: رضا جعفري, حميد ابريشمي مقدم, حميد ابريشمي مقدم
Reza Jafari, Hamied Abrieshami Moghaddam, Hamied Abrieshami Moghaddam
نام دانشجو : ليلا برزگر تكان تپه

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

مدل سازي اجزاء محدود براي پاسخ هاي استاتيكي و ديناميكي ميكرو آئينه در مقطع نگاري همدوسي نوري

نام اساتید: رضا جعفري, فرشيد رئيسي, فرشيد رئيسي
Reza Jafari, Farshid Raissi, Farshid Raissi
نام دانشجو : محمد ستوده

تاریخ:

سيستم مقطع نگاري امپدانس الكتريكي

نام اساتید: رضا جعفري, منوچهر كامياب حصاري
Reza Jafari, Manouchehr Kamyab Hesari
نام دانشجو : نصيره دياريان

تاریخ:

مدلسازي بيوالكترودها براي يك سيستم مقطع نگاري...

نام اساتید: رضا جعفري
Reza Jafari
نام دانشجو : سيدرسول مولايي

تاریخ:

دستگاه اسپيرومتر...

نام اساتید: بهنام باستاني, رضا جعفري
00 00, Reza Jafari
نام دانشجو : حميد نصيري فر

تاریخ:

كاربرد روشهاي هايبريد اجزاء محدود و اجزاء مرزي در بازسازي تصوير ...

نام اساتید: رضا جعفري
Reza Jafari
نام دانشجو : حامد مخلوقي نيار

تاریخ:

طراحي و پياده سازي دستگاه مقطع نگار الكتريكي خازني

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, رضا جعفري
Hamid Reza Taghirad, Reza Jafari
نام دانشجو : كيان در

تاریخ:

بازسازي تصوير از يك ناحيه دوبعدي در مقطع نگاري پخشي نوري

نام اساتید: رضا جعفري
Reza Jafari
نام دانشجو : مائده هادي نياكلوري مقدم

تاریخ:

بررسي و مدلسازي اجزاء محدود آيينه هاي ميكروالكترومكانيكي

نام اساتید: رضا جعفري
Reza Jafari
نام دانشجو : جعفر دروكي

تاریخ:

طراحي و ساخت يك دمولاتور حساس به فاز براي استفاده در سيستم هاي مقطع نگاري الكتريكي

نام اساتید: رضا جعفري, امير موسوي نيا
Reza Jafari, Amir Mousavinia
نام دانشجو : سيداحمد حميدي

تاریخ:

استفاده از تبديل موجك در بازسازي تصاوير سيستم هاي مقطع نگاري

نام اساتید: رضا جعفري
Reza Jafari
نام دانشجو : محمد نجفي

تاریخ:

بهبود و تعيين دقت تفكيك پذيري يك سيستم مقطع نگاري امپدانس الكتريكي

نام اساتید: رضا جعفري
Reza Jafari
نام دانشجو : عباس نصوري

تاریخ:

بهبود الگوريتم هاي تشخيص خودكار الگوهاي بينابيني ريه در تصاوير HRCT

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم, رضا جعفري
Hamied Abrieshami Moghaddam, Reza Jafari
نام دانشجو : پرهام رادپرور

تاریخ:

آشكارسازي و تشخيص ندولها در تصاوير CT از ريه

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم, رضا جعفري
Hamied Abrieshami Moghaddam, Reza Jafari
نام دانشجو : سارا تقوي نمين

تاریخ:

مدل سازي مساله مستقيم بهبود يافته در مقطع نگاري القاي مغناطيسي براي كاربردهاي پزشكي

نام اساتید: رضا جعفري
Reza Jafari
نام دانشجو : حسن يزدانيان

تاریخ:

روش تركيبي اجزاي محدود-اجزاي مرزي براي حل مساله مستقيم در آناليز منابع EEG و تشخيص بيماري آلزايمر

نام اساتید: رضا جعفري, علي خادم
Reza Jafari, Ali Khadem
نام دانشجو : نصيره دياريان

تاریخ:

توسعه و پياده سازي روش تركيبي اجزاي مرزي و اجزاي محدود در نرم افزارهاي منبع باز مقطع نگاري امپدانسي

نام اساتید: رضا جعفري, سيد بهروز نصيحت كن
Reza Jafari, Seyed Behrooz Nasihatkon
نام دانشجو : زهرا فرهمند