از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

عضويت در كميسيون تخصصي علوم پايه هيات مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷

عضو شوراي انتشارات دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه پژوهشي لايه نشاني در خلا PVD و سنسور گاز

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۳/۲۴ تا تاریخ :

عضو حقيقي كميسيون تخصصي علوم پايه هيات مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۲۷

عضويت درشوراي انتشارات

از تاریخ : ۱۳۹۰/۱۱/۰۹ تا تاریخ :

عضو كميته منتخب دانشكده علوم