بهينه سازي روش اندازه گيري ثابت دي الكتريك محلول بنزين - آب با در صدهاي مختلف واتلاف دي الكتريك

نام اساتید: رضا افضل زاده
Reza Afzalzadeh
نام دانشجو : سيدجواد كاظمي

بررسي تاثير ميدان مغناطيسي در جدا سازي يون هاي موجود در اب

نام اساتید: رضا افضل زاده
Reza Afzalzadeh
نام دانشجو : محمدعلي مصلح

بهينه سازي روش اندازه گيري ثابت هاي الكتريك محلول اتانول - آب با درصدهاي مختلف و اتلاف دي الكتريك

نام اساتید: رضا افضل زاده
Reza Afzalzadeh
نام دانشجو : سجاد آقابابايي