تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

محاسبه انرژي نانو لوله هاي كربني تك ديواره درنزديكي نقطه فرمي با استفاده از رابطه پاشندگي با حضور ميدان مغناطيسي

نام اساتید: رضا افضل زاده, مجيد واعظ زاده, محمود جعفري, محمود جعفري, محمد رضا سعيدي
Reza Afzalzadeh, Majid Vaezzadeh, Mahmoud Jafari, Mahmoud Jafari,
نام دانشجو : سياوش احمدي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

بررسي تاثير ميدان مغناطيسي بر تبخير محلول آبي NaCl و CaCo3 در دماهاي مختلف و سنتز نانو مواد ZnO

نام اساتید: رضا افضل زاده, اباذر حاج نوروزي, وحيد خاكي زاده, حسين حمزه پور, محمد رضا سعيدي
Reza Afzalzadeh, Mohsen Hajnorozi, Vahid Khakyzadeh, Hossein Hamzehpour,
نام دانشجو : پيمان فتاحي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

بررسي تاثير ميدان مغناطيسي بر سنتز نانو ساختارهاي TiO2

نام اساتید: رضا افضل زاده, محمود جعفري, محمود جعفري
Reza Afzalzadeh, Mahmoud Jafari, Mahmoud Jafari
نام دانشجو : مهوش رضائي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

شبيه سازي اثرات امواج پروب فراصوت بر گرافيت جهت توليد گرافن

نام اساتید: رضا افضل زاده, حسين حمزه پور, حسين حمزه پور
Reza Afzalzadeh, Hossein Hamzehpour, Hossein Hamzehpour
نام دانشجو : فائزه سيرغاني

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

رشد و مشخصه يابي گرافن از منابع كربن جامد به روش CVD و بررسي ويژگي هاي حسگري گاز

نام اساتید: رضا افضل زاده, مجيد واعظ زاده, محمود جعفري, حسين حمزه پور
Reza Afzalzadeh, Majid Vaezzadeh, Mahmoud Jafari, Hossein Hamzehpour
نام دانشجو : شاهرخ احمدي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

ساخت ديود و ترانزيستور با اتصال ناهمگون mwcnt/zno به عنوان حسگر گاز و بررسي ويژگي هاي آن

نام اساتید: رضا افضل زاده, محمود جعفري, محمود جعفري, پرويز حسين خاني
Reza Afzalzadeh, Mahmoud Jafari, Mahmoud Jafari,
نام دانشجو : محمود كشت كار

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۷

بررسي اثرات ميدان مغناطيسي ايستا و متناوب بر خواص اب

نام اساتید: رضا افضل زاده, رضا افضلي
Reza Afzalzadeh, Reza Afzali
نام دانشجو : علي اكبر سيفي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۳

سنتز و بررسي خواص مغناطيسي نانو ساختار فريت آهن الائيده با كاتيونهاي دو ظرفيتي در حضور تابش فرا صوت

نام اساتید: رضا افضل زاده, فلورا حشمت پور, حسين حمزه پور, محمود صداقتي زاده
Reza Afzalzadeh, Felora Heshmatpour, Hossein Hamzehpour, Mahmood Sedaghatizadeh
نام دانشجو : ناهيد مدرسي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

طراحي ساخت و تست پروب و نوك پروب دستگاه اولتراسونيك هموژنايزر

نام اساتید: رضا افضل زاده, حسين حمزه پور, حسين حمزه پور, فرهنگ هنرور
Reza Afzalzadeh, Hossein Hamzehpour, Hossein Hamzehpour, Farhang Honarvar
نام دانشجو : سعيد شريعتي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۰۴

بهينه سازي و افزايش راندمان سلول هاي خورشيدي CIGS

نام اساتید: رضا افضل زاده, نگين معنوي زاده, فرهاد اكبري برومند, فرهاد اكبري برومند
Reza Afzalzadeh, Negien Manavizadeh, Farhad Akbari Boroumand, Farhad Akbari Boroumand
نام دانشجو : اشرف عباسي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۸

ساخت قرص كپه اي با ساختار ديود اكسيد فلزي / MWCNT جهت حسگري گازهاي احيا كننده

نام اساتید: رضا افضل زاده, فرهاد اكبري برومند, فرهاد اكبري برومند
Reza Afzalzadeh, Farhad Akbari Boroumand, Farhad Akbari Boroumand
نام دانشجو : صابر احمدي شاهراجي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۵

ساخت ومشخصه يابي سلولهاي خورشيدي رنگ دانه اي بر پايه نانو ساختارهاي ZnO رشد داده شده به روش الكتروشيميايي

نام اساتید: رضا افضل زاده, محمود صمدپور, مجيد واعظ زاده, مجيد واعظ زاده
Reza Afzalzadeh, Mahmoud Samadpour, Majid Vaezzadeh, Majid Vaezzadeh
نام دانشجو : سيمين صيامي دودران

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۱

لايه نشاني Zn در خلاء تحت ميدان الكتريكي قوي و بررسي نانو ميله از هسته هاي ZnO

نام اساتید: رضا افضل زاده, محمود صمدپور, محمود صداقتي زاده
Reza Afzalzadeh, Mahmoud Samadpour, Mahmood Sedaghatizadeh
نام دانشجو : مهربان جويا

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۹

سنتز نانو ذرات ZnS در محيط امواج اولتراسونيك و بررسي خواص اپتيكي لايه هاي نشانده شده به روش چرخشي

نام اساتید: رضا افضل زاده, محمود جعفري, محمود جعفري
Reza Afzalzadeh, Mahmoud Jafari, Mahmoud Jafari
نام دانشجو : فهيمه طارميان

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۲۲

تحليل و كنترل فرايند سنتز نانو ساختارهاي ZnO تحت تابش فراصوت و بررسي ويژگي هاي حسگري گاز و آنتي باكتريال

نام اساتید: رضا افضل زاده, فرهاد اكبري برومند, مجيد واعظ زاده, محمود صداقتي زاده, فائزه قناتي
Reza Afzalzadeh, Farhad Akbari Boroumand, Majid Vaezzadeh, Mahmood Sedaghatizadeh, Faezeh Ghanati
نام دانشجو : اباذر حاج نوروزي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

ساخت اتصال ديودي P-N متشكل از ZnO كپه اي و MWCNT جهت حسگري گازها

نام اساتید: رضا افضل زاده, فرهاد اكبري برومند, فرهاد اكبري برومند
Reza Afzalzadeh, Farhad Akbari Boroumand, Farhad Akbari Boroumand
نام دانشجو : منيره محمودي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

بررسي خواص اپتيكي و الكتريكي لايه هاي نازك نانو ذرات مركب ZnO-CNT ولايه نشاني با استفاده از روش چرخشي

نام اساتید: رضا افضل زاده, محمود صمدپور, محمود صمدپور
Reza Afzalzadeh, Mahmoud Samadpour, Mahmoud Samadpour
نام دانشجو : مصطفي الفت

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

لايه نشاني نانو ساختارهاي اكسيد روي در حضور ميدان الكتريكي و مغناطيسي وبررسي خواص الكتريكي وحسگري گاز آن

نام اساتید: رضا افضل زاده, محمود جعفري, فرامرز حسين بابايي, فرامرز حسين بابايي
Reza Afzalzadeh, Mahmoud Jafari, Faramarz Hossien Babaei, Faramarz Hossien Babaei
نام دانشجو : زهرا سادات جهانشاه راد

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

بهينه سازي خواص حسگري ZnO به بخار مواد اشتعال زا با استفاده از عاملدار كردن نانو تيوب هاي كربني افزوده شده

نام اساتید: رضا افضل زاده, فرامرز حسين بابايي, فرامرز حسين بابايي
Reza Afzalzadeh, Faramarz Hossien Babaei, Faramarz Hossien Babaei
نام دانشجو : تينا حجتي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

تخمين غلظت آهن موجود در كبد به روش پذيرفتاري غير تهاجمي

نام اساتید: رضا افضل زاده, مهدي واعظ زاده, مهدي واعظ زاده
Reza Afzalzadeh, Mehdi Vaezzadeh, Mehdi Vaezzadeh
نام دانشجو : هدي كعابي حميدي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۸

بررسي عملي و محاسباتي حركت ذرات فلز در سراميك متخلخل

نام اساتید: رضا افضل زاده, حسين حمزه پور, مهدي رادين, مهدي رادين
Reza Afzalzadeh, Hossein Hamzehpour, Mehdi Radin, Mehdi Radin
نام دانشجو : مرضيه مرزوقي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

لايه نشاني و مطالعه خواص لايه نازك نانو ساختار آلومينيوم اكسي نيتريد (ALON ) تهيه شده به روش كندو پلش مغناطيسي

نام اساتید: رضا افضل زاده
Reza Afzalzadeh
نام دانشجو : علي پيري

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۶

انباشت لايه نازك اكسيد روي و بررسي اثرات نوع اتصال الكتريكي و كاتاليزوري بر حسگري گازها

نام اساتید: رضا افضل زاده
Reza Afzalzadeh
نام دانشجو : غلامرضا فروتن

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

بررسي تاثير افزودني CNT به ZNO به عنوان حسگر گاز

نام اساتید: رضا افضل زاده, محمود جعفري, محمود جعفري
Reza Afzalzadeh, Mahmoud Jafari, Mahmoud Jafari
نام دانشجو : صفيه محمدي سيف

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۹

طراحي وساخت سيستم حرارتي سريع (RTP) براي توليد كنترل شده لايه SiO2

نام اساتید: رضا افضل زاده, مجيد واعظ زاده, مهدي واعظ زاده, فرهاد اكبري برومند
Reza Afzalzadeh, Majid Vaezzadeh, Mehdi Vaezzadeh, Farhad Akbari Boroumand
نام دانشجو : الهه رضائي

تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶/۳۰

ساخت وبررسي ويژگيهاي لايه نازك

نام اساتید: رضا افضل زاده
Reza Afzalzadeh
نام دانشجو : نگين معنوي زاده

تاریخ:

بررسي اثار ناشي از ريز ساختار سنسور و الكترودهاي اتصال در حسگرهاي مقاومتي

نام اساتید: رضا افضل زاده
Reza Afzalzadeh
نام دانشجو : سميه مهديزاده

تاریخ:

توليد نانو ذرات اكسد زير كونيوم پايدار با ايتريم (YSZ ) به روش سل - ژل و بررسي اثر آب مغناطيده بر ساختار آن

نام اساتید: رضا افضل زاده, فلورا حشمت پور, فلورا حشمت پور
Reza Afzalzadeh, Felora Heshmatpour, Felora Heshmatpour
نام دانشجو : رسول گودرزي

تاریخ:

بررسي عملي تاثير ميدان الكتريكي در رشد نانو ميله هاي ZnO

نام اساتید: رضا افضل زاده
Reza Afzalzadeh
نام دانشجو : الميرا شمسه

تاریخ:

ساخت حسگر كپه اي اكسيد روي با آلايش نانوذرات آلومينا و بررسي خواص حسگري براي گازهاي اشتعال زا

نام اساتید: رضا افضل زاده
Reza Afzalzadeh
نام دانشجو : وجيهه سعيدي متين

تاریخ:

ساخت حسگر كپه اي اكسيد روي با آلايش نانوذرات اكسيد اينديم و بررسي خواص حسگري براي گازهاي اتانول و متانول

نام اساتید: رضا افضل زاده
Reza Afzalzadeh
نام دانشجو : منيره نظري

تاریخ:

توليد و بررسي ساختار فيزيكي و خواص مكانيكي لايه نازك نانو كامژوزيت ZrO2-CNT به روش لايه نشاني چرخشي

نام اساتید: رضا افضل زاده
Reza Afzalzadeh
نام دانشجو : رضا شكري

تاریخ:

توليد و بررسي خواص و ساختار فيزيكي و مكانيكي لايه نازك نانو كامپوزيت CNT-TiO2 به روش لايه نشاني چرخشي

نام اساتید: رضا افضل زاده
Reza Afzalzadeh
نام دانشجو : محمدحسن اسپهبدي

تاریخ:

رشد نانو مياه هاي ZnO از لايه Zn و بررسي ويژگي هاي آن

نام اساتید: رضا افضل زاده
Reza Afzalzadeh
نام دانشجو : محمد شيرخاني

تاریخ:

پايان نامه

نام اساتید: رضا افضل زاده
Reza Afzalzadeh
نام دانشجو : بهاره صادقي مكي

تاریخ:

تهيه نانو پوسته هاي دو بعدي MoS2 به وسيله پروب فراصوت طراحي و ساخته شده

نام اساتید: رضا افضل زاده, سيده زهرا مرتضوي
Reza Afzalzadeh, Seyedehzahra Mortazavi
نام دانشجو : نجمه السادات تقوي

تاریخ:

استفاده از امواج فراصوت براي درمان بافت هاي فيبروتبك در كبد چرب

نام اساتید: رضا افضل زاده, وحيد خاكي زاده, مجيد واعظ زاده
Reza Afzalzadeh, Vahid Khakyzadeh, Majid Vaezzadeh
نام دانشجو : علي ميرزاحيدري

تاریخ:

ساخت حسگر گاز CNT/Zno به صورت سري جهت افزايش حساسيت

نام اساتید: رضا افضل زاده
Reza Afzalzadeh
نام دانشجو : مهدي نريماني

تاریخ:

توليد MoS2 دوبعدي با استفاده از امواج الترواسونيك در مايع و بررسي خواص الكتريكي آن

نام اساتید: رضا افضل زاده
Reza Afzalzadeh
نام دانشجو : زهرا مختاري