تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

مدلسازي پديده آرچنيگ (قوس زدگي ) با استفاده از روش MPM – MLS

نام اساتید: اميدرضا باراني لنباني, محمود قضاوي, محمود قضاوي, سهيل محمدي
Omied Reza Barani Lenbani, Mahmood Ghazavie, Mahmood Ghazavie,
نام دانشجو : اميرمحمد ملكي جندابه

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

شبيه سازي گسترش ترك هيدروليكي در محيط هاي ترك دار اشباع

نام اساتید: اميدرضا باراني لنباني, فرزين كلانتري, جناب آقاي دكتر محمدرضا امام, فرزين كلانتري
Omied Reza Barani Lenbani, Farzien Kalantari, , Farzien Kalantari
نام دانشجو : نيما قاري حقيقت

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

تاثير بيوپليمر زانتان گام بر مشخصات مكانيكي نمونه هاي خاك رسي تحت آزميش خمش تير سه نقطه اي

نام اساتید: اميدرضا باراني لنباني, جناب آقاي دكتر محمد حسن كرمي, حسن قاسم زاده, حسن قاسم زاده
Omied Reza Barani Lenbani, , Hasan Ghasemzadeh, Hasan Ghasemzadeh
نام دانشجو : پوريا برفر

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۴

فرونشست زمين در اثر استخراج آب هاي زيرزميني در دشت تهران

نام اساتید: اميدرضا باراني لنباني, سيدمرتضي موسوي, جنابآقايدكترمحمدحسن كرمي, سيدمرتضي موسوي
Omied Reza Barani Lenbani, Seyed Morteza Mousavi, , Seyed Morteza Mousavi
نام دانشجو : عطا قيومي پور

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

مدل سازي رفتار پي هاي صندوقه اي تحت بار قائم

نام اساتید: اميدرضا باراني لنباني, جناب آقاي دكتر كاظم فخاريان, حسن قاسم زاده, حسن قاسم زاده
Omied Reza Barani Lenbani, , Hasan Ghasemzadeh, Hasan Ghasemzadeh
نام دانشجو : علي آزادگان

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۶

برسي رفتار خط لوله تحت روانگرايي در بستر دريا

نام اساتید: اميدرضا باراني لنباني, حسن قاسم زاده, حسن قاسم زاده, جناب آقاي دكتر محمدرضا امام
Omied Reza Barani Lenbani, Hasan Ghasemzadeh, Hasan Ghasemzadeh,
نام دانشجو : سامان درابچي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

مدلسازي رشد ترك در محيط نيمه اشباع

نام اساتید: اميدرضا باراني لنباني, حسن قاسم زاده, حسن قاسم زاده, محمدرضا امام
Omied Reza Barani Lenbani, Hasan Ghasemzadeh, Hasan Ghasemzadeh,
نام دانشجو : صالح مجيدائي سماكوش

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۹

مدلسازي باند برشي در محيط نيمه اشباع

نام اساتید: اميدرضا باراني لنباني, حسن قاسم زاده, سهيل محمدي
Omied Reza Barani Lenbani, Hasan Ghasemzadeh,
نام دانشجو : رعنا آسماني

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

تعيين انرژي شكست خاك هاي چسنده با استفاده از آزمايش خمشي سه نقطه

نام اساتید: اميدرضا باراني لنباني, سيدناصر مقدس تفرشي, حميد مسلمي
Omied Reza Barani Lenbani, Seyed Naser Moghadas Tafreshi,
نام دانشجو : مهدي جديدي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۳

مدل سازي شكاف هيدروليكي در محيط هاي تركدار

نام اساتید: اميدرضا باراني لنباني, سيداميرالدين صدر نژاد
Omied Reza Barani Lenbani, Seyed Amireddin Sadrnezhad
نام دانشجو : پژمان سلماني

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۸

مدل سازي عددي ترك خوردگي در محيط هاي ....

نام اساتید: اميدرضا باراني لنباني, سيداميرالدين صدر نژاد, فرزين كلانتري
Omied Reza Barani Lenbani, Seyed Amireddin Sadrnezhad, Farzien Kalantari
نام دانشجو : مجيد بهرامي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۴

مدلسازي رشد ترك در محيط هاي چسبنده با استفاده از...

نام اساتید: سيداميرالدين صدر نژاد, اميدرضا باراني لنباني, عبدالعظيم شاه كرمي, فرزين كلانتري
Seyed Amireddin Sadrnezhad, Omied Reza Barani Lenbani, , Farzien Kalantari
نام دانشجو : رامين مدرسي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

ازيابي تطبيق نتايج آزمايشگاهي با مدلسازي ناپيوستگي ها در خاك هاي چسبنده

نام اساتید: سيداميرالدين صدر نژاد, اميدرضا باراني لنباني, سيد محمد رضا امام, سيدناصر مقدس تفرشي
Seyed Amireddin Sadrnezhad, Omied Reza Barani Lenbani, , Seyed Naser Moghadas Tafreshi
نام دانشجو : محمدنبي مصلي نژاد

تاریخ:

استفاده از روش عددي در برسي پايداري

نام اساتید: اميدرضا باراني لنباني, فرزين كلانتري
Omied Reza Barani Lenbani, Farzien Kalantari
نام دانشجو : مرتضي نزهتي

تاریخ:

مدل سازي پديده روانگرايي بر اثر وقوع زلزله در سدهاي خاكي

نام اساتید: اميدرضا باراني لنباني
Omied Reza Barani Lenbani
نام دانشجو : سميه سليماني طالب

تاریخ:

تعيين انرژي شكست مخلوط هاي بنتونيتي با استفاده از آزمايش خمش تير

نام اساتید: اميدرضا باراني لنباني
Omied Reza Barani Lenbani
نام دانشجو : محمدجواد شكري

تاریخ:

مدلسازي محلي شدن كرنش ها در مسائل تغيير شكل بزرگ ژئوتكنيكي به روش ذرات مادي

نام اساتید: اميدرضا باراني لنباني
Omied Reza Barani Lenbani
نام دانشجو : حسين باقرزاده

تاریخ:

الگوي عددي ارزيابي اثر مولفه قائم زلزله بر مكانيزم گسيختگي در سازه هاي با مصالح زميني

نام اساتید: اميدرضا باراني لنباني
Omied Reza Barani Lenbani
نام دانشجو : ساسان شاهرخي

تاریخ:

خود ترميمي خاك ماسه اي با استفاده از باكتري باسيلوس به روش كپسوله سازي

نام اساتید: اميدرضا باراني لنباني
Omied Reza Barani Lenbani
نام دانشجو : سيدعليرضا سميعي

تاریخ:

طراحي و ساخت ميكروكپسول هاي پليمري مبتني بر باكتري و بررسي تاثيرات آن بر روي ساختار خاك ماسه بادي

نام اساتید: اميدرضا باراني لنباني
Omied Reza Barani Lenbani
نام دانشجو : علي غلامي

تاریخ:

خصوصيات مكانيكي و هيدروليكي خاك رس با افزودني هاي زانتان و دينل استات

نام اساتید: اميدرضا باراني لنباني
Omied Reza Barani Lenbani
نام دانشجو : ابوالفضل احمدزاده سقرلو

تاریخ:

بررسي اثر مخلوط بيوپليمر زانتان گام بر مقاومت خاك رس

نام اساتید: اميدرضا باراني لنباني
Omied Reza Barani Lenbani
نام دانشجو : سعيد حيران

تاریخ:

آزمايش خشك شدگي نمونه هاي خاك رس زانتان دار

نام اساتید: اميدرضا باراني لنباني
Omied Reza Barani Lenbani
نام دانشجو : اميرمحسن طلوعي