مشخصات فردی

نام: امیدرضا

نام خانوادگی: بارانی لنبانی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: barani@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/OmiedRezaBarani


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

گرایش: خاک و پی

واحد سازمانی: مهندسی عمران