از تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه پژوهشي مخابرات نوري

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰

عضو شوراي انتشارات دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۳/۲۴ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۳۰

عضويت در كميسيون تخصصي هيات مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

عضوهيات تحريريه علمي پژوهشي فصلنامه انجمن مهندسي برق مجلسي

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

عضو هيات تحريريه علمي پژوهشي مجله نوآوري هاي مهندسي برق وكامپيوتر JECEI

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

عضو هيات تحريريه علمي پژوهشي ادوات مخابراتي مجلسي

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۹/۰۶ تا تاریخ :

دبير دومين كنفرانس الكترومغناطيس مهندسي (كام)

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۰۶/۲۶

بازرس اصلي انجمن اپتيك و فتونيك

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۳/۱۸ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

عضو هيات تحريريه Jounal of Electrical and Computer Engineering Innivations

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۱/۲۴ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۰۳/۱۷

معاونت پژوهشي

از تاریخ : ۱۳۹۱/۰۳/۰۳ تا تاریخ :

مدير قطب علمي محاسبه و مشخصه يابي افزاره ها و زير سيستم هاي الكترومغناطيسي

از تاریخ : ۱۳۹۰/۰۹/۱۲ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

انجمن مهندسي برق

از تاریخ : ۱۳۸۹/۰۶/۱۴ تا تاریخ : ۱۳۹۲/۰۶/۱۴

عضو هيئت مديره و خزانه دار انجمن اپتيك و فوتونيك ايران

از تاریخ : ۱۳۸۹/۰۳/۱۱ تا تاریخ : ۱۳۸۹/۰۶/۱۱

همكاري در مركز تحقيقات مخابرات ايران(پژوهشكده فناوري ارتباطات)

از تاریخ : ۱۳۸۸/۰۳/۳۱ تا تاریخ : ۱۳۸۸/۰۶/۳۱

عضو هفدهمين كنفرانس مهندسي برق

از تاریخ : ۱۳۸۷/۰۳/۰۸ تا تاریخ : ۱۳۸۷/۰۳/۰۹

عضو كنفرانس بررسي آثار تشعشعات امواج الكترومغناطيسي بر موجودات زنده وتجهيرات الكتريكي .الكترونيكي

از تاریخ : ۱۳۸۷/۰۲/۲۴ تا تاریخ : ۱۳۸۷/۰۵/۲۴

عضو در شانزدهيمي كنفرانس مهندسي برق ايران

از تاریخ : ۱۳۸۷/۰۲/۲۴ تا تاریخ : ۱۳۸۷/۰۵/۲۴

عضويت در شانزدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران

از تاریخ : ۱۳۸۷/۰۱/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۸۷/۰۴/۰۱

عضو كميته علمي چهارمين سمپوزيوم بين المللي مخابرات (IST2008)

از تاریخ : ۱۳۸۶/۰۲/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۸۶/۰۵/۰۱

عضو پانزدهمين كنفرانس مهندسي برق

از تاریخ : ۱۳۸۵/۱۲/۱۴ تا تاریخ : ۱۳۸۶/۰۳/۱۴

عضو سيزدهمين كنفرانس اپتيك و فوتوتيك

از تاریخ : ۱۳۸۵/۱۰/۰۲ تا تاریخ : ۱۳۸۶/۰۳/۰۱

نماينده دانشكده برق در كنفرانس مهندسي برق ايران

از تاریخ : ۱۳۸۳/۰۸/۰۶ تا تاریخ : ۱۳۸۴/۰۷/۰۱

رياست كميته اجرايي سمپوزيوم بين المللي مخابرات IST2005

از تاریخ : ۱۳۸۳/۰۲/۲۲ تا تاریخ : ۱۳۸۳/۰۲/۲۴

عضو دوازدهمين كنفرانس مهندسي برق

از تاریخ : ۱۳۸۱/۰۸/۱۸ تا تاریخ : ۱۳۸۱/۱۱/۱۵

عضو نهمين كنفرانس اپتيك و فوتوتيك

از تاریخ : ۱۳۷۸/۱۲/۱۴ تا تاریخ : ۱۳۸۰/۱۲/۱۴

سرپرست آزمايشگاه مخابرات نوري

از تاریخ : ۱۳۷۷/۰۴/۱۶ تا تاریخ : ۱۳۷۷/۰۷/۱۶

عضو كميته اجرايي هفتمين كنفرانس مهندسي برق