تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

تحليل و شبيه سازي سوييچ هاي پلاسمونيك بر مبناي اثرهاي شفافيت القا شده توسط پلاسمون و فانو

نام اساتید: نصرت الله گرانپايه, زهرا قطان كاشاني, زهرا قطان كاشاني, بهزاد رجايي
Nosrat Granpayeh, Zahra Ghatan Kashani, Zahra Ghatan Kashani,
نام دانشجو : سياوش پوراعتماد

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۰۱

طراحي و شبيه سازي ساختارهاي چند لايه ناهمگون گرافيني غيرخطي در طول موج هاي مخابراتي

نام اساتید: نصرت الله گرانپايه, محمدصادق ابريشميان, توكل پاكيزه, خشايار مهراني, بهزاد رجايي, حسين حسيني نژادمحبتي
Nosrat Granpayeh, Mohammad Sadegh Abrishamian, Tavakol Pakizeh, , , Hossein Hosseininezhad Mohebati
نام دانشجو : فاطمه داودي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

تحليل و شبيه سازي يك سوييچ پلاسمونيك با استفاده از اثر غيرخطي كر

نام اساتید: نصرت الله گرانپايه, زهرا قطان كاشاني, زهرا قطان كاشاني, بهزاد رجايي
Nosrat Granpayeh, Zahra Ghatan Kashani, Zahra Ghatan Kashani,
نام دانشجو : محمدرضا پاو

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

تحليل و شبيه سازي ساختارهاي فراماده ي مناسب براي ادوات قابل تنظيم در فركانس تراهرتز

نام اساتید: نصرت الله گرانپايه, زهرا قطان كاشاني, زهرا قطان كاشاني, بهزاد رجايي
Nosrat Granpayeh, Zahra Ghatan Kashani, Zahra Ghatan Kashani,
نام دانشجو : ناهيد شريفي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

طراحي و شبيه سازي جاذب هاي باند وسيع مبتني بر گرافن

نام اساتید: نصرت الله گرانپايه, زهرا قطان كاشاني, زهرا قطان كاشاني, كاظم مروج فرشي
Nosrat Granpayeh, Zahra Ghatan Kashani, Zahra Ghatan Kashani,
نام دانشجو : علي سليماني

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۴

تحليل، شبيه سازي و بهينه سازي ذخيره سازي اطلاعات نوري بر پايه ساختارهاي نور آهسته

نام اساتید: نصرت الله گرانپايه, زهرا قطان كاشاني, زهرا قطان كاشاني, كاظم مروج فرشي
Nosrat Granpayeh, Zahra Ghatan Kashani, Zahra Ghatan Kashani,
نام دانشجو : ريحانه نفر

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۷

تحليل و شبيه سازي عملكرد افزاره هاي مگنتوپلاسموني گرافين مبتني بر چرخش قطبش موج

نام اساتید: نصرت الله گرانپايه, توكل پاكيزه, محمدصادق ابريشميان, حسين حسيني نژادمحبتي, سيده مهري حميدي سنگدهي, خشايار مهراني
Nosrat Granpayeh, Tavakol Pakizeh, Mohammad Sadegh Abrishamian, Hossein Hosseininezhad Mohebati, ,
نام دانشجو : عليرضا دولت آبادي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

تحليل و شبيه سازي گرافن طرحدار و كاربردهاي آن در افزاره هاي نوري

نام اساتید: نصرت الله گرانپايه, محمدصادق ابريشميان, محمدصادق ابريشميان, محمدكاظم مروج فرشي
Nosrat Granpayeh, Mohammad Sadegh Abrishamian, Mohammad Sadegh Abrishamian,
نام دانشجو : رو يا ابراهيمي ميمند

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۲۳

تحليل و شبيه سازي نامرئي سازي الكترومغناطيسي كنترل پذير به روش كاهش پراكندگي با استفاده از مواد نانو ساختاري

نام اساتید: نصرت الله گرانپايه, توكل پاكيزه, توكل پاكيزه, محمود شاه ابادي
Nosrat Granpayeh, Tavakol Pakizeh, Tavakol Pakizeh,
نام دانشجو : الناز شوكتي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

تحليل وشبيه سازي فيلتر ميان گذر تنظيم پذير گرافين-پلاسمونيك

نام اساتید: نصرت الله گرانپايه, سميه چماني, سميه چماني, بهزاد رجايي
Nosrat Granpayeh, Somayyeh Chamaani, Somayyeh Chamaani,
نام دانشجو : سميه عسگري

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

تحليل و شبيه سازي تحريك امواج پلاسمونيك تنظيم پذير برروي گرافين به كمك پراشه"

نام اساتید: نصرت الله گرانپايه, محمدصادق ابريشميان, محمدصادق ابريشميان, خشايار مهراني
Nosrat Granpayeh, Mohammad Sadegh Abrishamian, Mohammad Sadegh Abrishamian,
نام دانشجو : سارا خزائي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

تحليل و شبيه سازي مدولاتور فاز الكترواپتيك پلاسمونيك-پليمري

نام اساتید: نصرت الله گرانپايه, محمدصادق ابريشميان, محمدصادق ابريشميان, خشايار مهراني
Nosrat Granpayeh, Mohammad Sadegh Abrishamian, Mohammad Sadegh Abrishamian,
نام دانشجو : محسن صالحي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

تحليل الكترومغناطيسي گرافين در كنترل و هدايت امواج

نام اساتید: نصرت الله گرانپايه, محمديوسف درماني, محمدصادق ابريشميان, زهرا قطان كاشاني
Nosrat Granpayeh, Mohammad Yousef Darmani, Mohammad Sadegh Abrishamian, Zahra Ghatan Kashani
نام دانشجو : محمد دانائي فر

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۶

طراحي، شبيه سازي و بهينه سازي جاذب الكترومغناطيسي باند پهن مبتني بر گرافين با پهناي باند قابل كنترل

نام اساتید: نصرت الله گرانپايه, محمدصادق ابريشميان, محمدصادق ابريشميان, سعيد عليايي
Nosrat Granpayeh, Mohammad Sadegh Abrishamian, Mohammad Sadegh Abrishamian,
نام دانشجو : نوشين مرادي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۶

تحليل و شبيه سازي مبتني بر گرافين چند لايه و كاربرد آن در مدولاتورهاي الكترو اپتيكي

نام اساتید: نصرت الله گرانپايه, محمدصادق ابريشميان, محمدصادق ابريشميان, سعيد عليايي
Nosrat Granpayeh, Mohammad Sadegh Abrishamian, Mohammad Sadegh Abrishamian,
نام دانشجو : علي آقاجاني

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۶

تحليل و شبيه سازي كاپلر مستقيم توان و مالتي /دي مالتي پاكسر پلاسمونيك مبتني بر موجبرهاي كوپل شده تيغه اي

نام اساتید: نصرت الله گرانپايه, محمدصادق ابريشميان, محمدصادق ابريشميان, سعيد عليايي
Nosrat Granpayeh, Mohammad Sadegh Abrishamian, Mohammad Sadegh Abrishamian,
نام دانشجو : نرگس گل محمدي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۴

تحليل شبيه سازي و بهبود عملكرد سوئيچ تمام نوري پلاسمونيك با به كارگيري مدل هاي غيرخطي فلز و عايق

نام اساتید: نصرت الله گرانپايه, توكل پاكيزه, محمدصادق ابريشميان, محمد توكلي بينا
Nosrat Granpayeh, Tavakol Pakizeh, Mohammad Sadegh Abrishamian, Mohammad Tavakoli Biena
نام دانشجو : آزاده طاهررحمتي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۲۳

ارائه طرح تحليل و بهينه سازي موجبرهاي پلاسموني كم تلفات در عرض باند مشخص

نام اساتید: نصرت الله گرانپايه, وحيد احمدي, محمدصادق ابريشميان, سيدعبدالله ميرطاهري, حميدرضا تقي راد
Nosrat Granpayeh, Aa Aa, Mohammad Sadegh Abrishamian, Seyed Abdollah Mirtaheri, Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : كامران شيخي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۵

تحليل و شبيه سازي سوئيچ پلاسمونبك تمام نوري دو جهتي

نام اساتید: نصرت الله گرانپايه, محمدصادق ابريشميان, محمدصادق ابريشميان
Nosrat Granpayeh, Mohammad Sadegh Abrishamian, Mohammad Sadegh Abrishamian
نام دانشجو : سعيده احدي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۵

تحليل و شبيه سازي تقويت امواج عبوري از نانو لوله هاي كربني فلزي با باياس DC

نام اساتید: نصرت الله گرانپايه, زهرا قطان كاشاني, زهرا قطان كاشاني
Nosrat Granpayeh, Zahra Ghatan Kashani, Zahra Ghatan Kashani
نام دانشجو : سمانه صادقي مرشت

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۵

بررسي و شبيه سازي نانو آنتن پاپيوني پوسته اي با حفره ي دي الكتريكي

نام اساتید: نصرت الله گرانپايه, زهرا قطان كاشاني, زهرا قطان كاشاني
Nosrat Granpayeh, Zahra Ghatan Kashani, Zahra Ghatan Kashani
نام دانشجو : الهه كروبي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

مدل كردن و محاسبه رسانايي گرافن باياس شده براي روش تفاضل محدود در حوزه زمان

نام اساتید: نصرت الله گرانپايه, توكل پاكيزه, توكل پاكيزه
Nosrat Granpayeh, Tavakol Pakizeh, Tavakol Pakizeh
نام دانشجو : پوريا ديده ور

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

تحليل موجبرهاي نوري سه لايه شامل پلاسمون-پلاريتون هاي سطحي در حضور اثرات مگنتواپتيك

نام اساتید: نصرت الله گرانپايه, سيدعبدالله ميرطاهري, محمدصادق ابريشميان, تورج امرايي
Nosrat Granpayeh, Seyed Abdollah Mirtaheri, Mohammad Sadegh Abrishamian, Toraj Amraee
نام دانشجو : مهدي خطير درونكلائي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

تحليل و شبيه سازي سوئيچ الكترواپتيك بر پايه موجبر پلاسمونيك T شكل به روش تفاضل محدود در حوزه زمان

نام اساتید: نصرت الله گرانپايه, محمدصادق ابريشميان, محمدصادق ابريشميان
Nosrat Granpayeh, Mohammad Sadegh Abrishamian, Mohammad Sadegh Abrishamian
نام دانشجو : محبوبه خمري

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

تحليل، شبيه سازي سه بعدي و بهينه سازي افزايش ميدان روي يك فلز مخروطي در حضور بهره

نام اساتید: نصرت الله گرانپايه, محمدصادق ابريشميان, محمدصادق ابريشميان
Nosrat Granpayeh, Mohammad Sadegh Abrishamian, Mohammad Sadegh Abrishamian
نام دانشجو : رضا برهاني

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

تحليل كوپلرهاي پلاسموني فلز-عايق-فلز با در نظرگرفتن اثر غيرخطي كر

نام اساتید: نصرت الله گرانپايه, محمدصادق ابريشميان, سيدعبدالله ميرطاهري, امير موسوي نيا
Nosrat Granpayeh, Mohammad Sadegh Abrishamian, Seyed Abdollah Mirtaheri, Amir Mousavinia
نام دانشجو : نجمه نزهت

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

تحليل ، طراحي و شبيه سازي يك فيلتر موجبري ميان گذر پلاسموني شامل يك محفظه تشديد ديسك شكل

نام اساتید: نصرت الله گرانپايه, محمدصادق ابريشميان, محمدصادق ابريشميان
Nosrat Granpayeh, Mohammad Sadegh Abrishamian, Mohammad Sadegh Abrishamian
نام دانشجو : عليرضا دولت آبادي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

تحليل و شبيه سازي فيلتر پلاسموني تشديدگر با روش تفاضل محدود در حوزه زمان

نام اساتید: نصرت الله گرانپايه, محمدصادق ابريشميان, محمدصادق ابريشميان
Nosrat Granpayeh, Mohammad Sadegh Abrishamian, Mohammad Sadegh Abrishamian
نام دانشجو : مريم فراهاني

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

تحليل و شبيه سازي نانوساختار پلازمونيك براي كاربردي دي مالتي پلكسينگ(جداسازي فركانسي) با روش تفاضل محدود در حوزه زمان

نام اساتید: نصرت الله گرانپايه, محمدصادق ابريشميان, محمدصادق ابريشميان
Nosrat Granpayeh, Mohammad Sadegh Abrishamian, Mohammad Sadegh Abrishamian
نام دانشجو : علي موحدي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۱

اندازه گيري غلظت گلوكز در خون به توسط يك روش الكترومغناطيسي غيرتهاجمي

نام اساتید: نصرت الله گرانپايه, رضا جعفري, علي خالقي, سيدمسعود مقدس تفرشي, سيدعبدالله ميرطاهري
Nosrat Granpayeh, Reza Jafari, Ali Khaleghi, Seyed Masoud Moghaddas Tafreshi, Seyed Abdollah Mirtaheri
نام دانشجو : سيد محمد علوي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۰۷

تحليل و شبيه سازي و بهينه سازي موجبرهاي نور آهسته پهن باند با پاشندگي جبران شده

نام اساتید: نصرت الله گرانپايه, سيدعبدالله ميرطاهري, سيدعبدالله ميرطاهري
Nosrat Granpayeh, Seyed Abdollah Mirtaheri, Seyed Abdollah Mirtaheri
نام دانشجو : حسين لطفي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۲۲

شبيه سازي و بهينه سازي شكل پرتو خروجي موجبرهاي فوتوني به روش FDTD

نام اساتید: نصرت الله گرانپايه, محمدصادق ابريشميان, محمدصادق ابريشميان
Nosrat Granpayeh, Mohammad Sadegh Abrishamian, Mohammad Sadegh Abrishamian
نام دانشجو : مهديه بزرگي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳/۲۵

تحليل و شبيه سازي حسگر گازي پلاسمونيك براي تشخيص وجود يا عدم وجود ذرات معلق و همچنين تعيين ضريب شكست محيط ايستگاه هاي مخابراتي با استفاده از روش FDTD

نام اساتید: نصرت الله گرانپايه, محمدصادق ابريشميان, محمدصادق ابريشميان
Nosrat Granpayeh, Mohammad Sadegh Abrishamian, Mohammad Sadegh Abrishamian
نام دانشجو : الناز ناظمي

تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۰۹

تحليل و شبيه سازي كوپلاژ نور از موجبرهاي فلز-عايق-فلز به نانوكاواك پلاسمونيك با روش FDTD

نام اساتید: نصرت الله گرانپايه
Nosrat Granpayeh
نام دانشجو : فاطمه داودي آچاچلوئي

تاریخ:

تحليل فيبرهاي نوري نوتونيك...

نام اساتید: نصرت الله گرانپايه
Nosrat Granpayeh
نام دانشجو : مينا فلاحي

تاریخ:

تقويت كننده هاي فيبر نوري تركيبي...

نام اساتید: نصرت الله گرانپايه
Nosrat Granpayeh
نام دانشجو : عليرضا مولا

تاریخ:

...فيلتر حذف/اضافه كريستال

نام اساتید: نصرت الله گرانپايه
Nosrat Granpayeh
نام دانشجو : نجمه نزهت

تاریخ:

رفتار ديناميكي تقويت كننده

نام اساتید: نصرت الله گرانپايه
Nosrat Granpayeh
نام دانشجو : حميد دبير

تاریخ:

فيبرهاي كريستال فوتوني...

نام اساتید: نصرت الله گرانپايه
Nosrat Granpayeh
نام دانشجو : كامران شيخي

تاریخ:

تحليل و شبيه سازي عملكرد دي مالتي پلكسر ساخته شده با لايه هاي مختلف كريستال فوتوني

نام اساتید: نصرت الله گرانپايه
Nosrat Granpayeh
نام دانشجو : پريسا گندمكار يارندي

تاریخ:

ساختارهاي كريستال فوتوني مناسب...

نام اساتید: نصرت الله گرانپايه
Nosrat Granpayeh
نام دانشجو : عليرضا ملكي جوان

تاریخ:

ساختارهاي مختلف موجبري...

نام اساتید: نصرت الله گرانپايه
Nosrat Granpayeh
نام دانشجو : مهدي رباني

تاریخ:

تحليل ، شبيه سازي و بهينه سازي عملكرد فيلترهاي كريستال نوري دو بعدي

نام اساتید: نصرت الله گرانپايه
Nosrat Granpayeh
نام دانشجو : بهنام صغيرزاده داركي

تاریخ:

تحليل و شبيه سازي ساختار سوده غيرخطي كريستال نوري

نام اساتید: نصرت الله گرانپايه
Nosrat Granpayeh
نام دانشجو : بابك معمارزاده اصفهاني

تاریخ:

تحليل و شبيه سازي سودهي كريستال نوري غيرخطي بر اساس خاصيت پايداري دوگانه نوري به روش FDTD

نام اساتید: نصرت الله گرانپايه
Nosrat Granpayeh
نام دانشجو : طاهره احمدي طامه

تاریخ:

شبيه سازي و تحليل سودهي كريستال نوري بر اساس كوپلر غير خطي به روش FDTD

نام اساتید: نصرت الله گرانپايه
Nosrat Granpayeh
نام دانشجو : آزاده طاهررحمتي

تاریخ:

بررسي نوعي كوپلر جهت دار پلاسموني و شبيه سازي آن به روش تفاضل محدود در حوزه زمان

نام اساتید: نصرت الله گرانپايه
Nosrat Granpayeh
نام دانشجو : پويا دستمال چي

تاریخ:

شبيه سازي عددي تحليل مدهاي تالارنجوايي در موجبري نوري تشكيل شده از تشديدكننده هاي كوپل شده به هم

نام اساتید: نصرت الله گرانپايه
Nosrat Granpayeh
نام دانشجو : ميلاد آقاجاني

تاریخ:

تحليل پراشه ي موجبري پلاسمونيك با ساختار فلز- عايق – فلز و شبيه سازي آن به روش FDTD

نام اساتید: نصرت الله گرانپايه
Nosrat Granpayeh
نام دانشجو : بهناز جعفريان جهرمي

تاریخ:

شبيه سازي نوري كريستال فوتوني غيرخطي رزوناتوري به روش عددي تفاضل محدود در حوزه زمان، استفاده از آن در مدارهاي گيت منطقي و بررسي انواع خطاهاي ساخت به روش مونت كارلو

نام اساتید: نصرت الله گرانپايه
Nosrat Granpayeh
نام دانشجو : پريسا عندليب

تاریخ:

افزايش نرخ تابش خودبخودي گسيل كننده كوانتومي در نزديكي ساختارهاي پلاسموني

نام اساتید: نصرت الله گرانپايه
Nosrat Granpayeh
نام دانشجو : فيروزه فريدوني

تاریخ:

تحليل و ارائه مدل مداري ساختارهاي گرافيني دست سان دو لايه در بازه تراهرتز

نام اساتید: نصرت الله گرانپايه
Nosrat Granpayeh
نام دانشجو : سميه عسگري

تاریخ:

تحليل و شبيه سازي كاربرد فراسطح گرافيني براي تغيير قطبش و جهت پرتو در باند تراهرتز

نام اساتید: نصرت الله گرانپايه
Nosrat Granpayeh
نام دانشجو : مهسا بركابيان

تاریخ:

تحليل و شبيه سازي عملكرد آنتن هاي تراهرتز متصل شده به موجبرهاي نوري

نام اساتید: نصرت الله گرانپايه
Nosrat Granpayeh
نام دانشجو : مينا تاجيك

تاریخ:

تحليل و شبيه سازي فرالنز بر پايه گرافين در باند تراهرتز و تحليل كاربرد آن براي افزايش بهره آنتن

نام اساتید: نصرت الله گرانپايه
Nosrat Granpayeh
نام دانشجو : محمد ملك پور

تاریخ:

تحليل و شبيه سازي ايزولاتور و سير كولاتور نوري بر پايه ي ريزحلقه

نام اساتید: نصرت الله گرانپايه
Nosrat Granpayeh
نام دانشجو : افروز افضلي پورخشكبيجاري

تاریخ:

تحليل و شبيه سازي زيست حسگر فيبر نوري باريك شده مبتني بر تشديد پلاسمون هاي سطحي موضعي براي تشخيص بيماري سرطان

نام اساتید: نصرت الله گرانپايه
Nosrat Granpayeh
نام دانشجو : پريسا برجي خاني

تاریخ:

شبيه سازي تحليل عملكرد و ساخت زيست حسگر فيبر نوري مبتني بر پلاسمون سطحي براي تشخيص زودهنگام بيماري آلزايمر

نام اساتید: نصرت الله گرانپايه
Nosrat Granpayeh
نام دانشجو : نيوشا اسلامي

تاریخ:

تحليل و شبيه سازي انتشار نور در بافت مغزي براي تحريك اپتوژنتيكي موش صحرايي در حال حركت

نام اساتید: نصرت الله گرانپايه
Nosrat Granpayeh
نام دانشجو : مرضيه اميدي

تاریخ:

شبيه سازي و تحليل آشكارساز نوري حساس به تغييرات زاويه نور برخوردي

نام اساتید: نصرت الله گرانپايه
Nosrat Granpayeh
نام دانشجو : شكيلا كرمي

تاریخ:

اصلاح و مهندسي سطح و ساختار سلول هاي خورشيدي لايه نازك براي افزايش جذب نور خورشيد و بهبود بازدهي آن

نام اساتید: نصرت الله گرانپايه, نگين معنوي زاده
Nosrat Granpayeh, Negien Manavizadeh
نام دانشجو : احسان شاغولي