پروژه الكترونيكي

نام اساتید: ناصر صفايي
Nasser Safaie
نام دانشجو : پريسا خلج مسعودي

ارزيابي عوامل موثر بر ارتقاء بهره ورري نيروي انساني در بخش صنعت با رويگرد فرايند تحليل سلسله مراتبي

نام اساتید: ناصر صفايي
Nasser Safaie
نام دانشجو : امير دانش شهركي