تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

ارائه مدلي براي مديريت نقش منابع انساني در امنيت اطلاعاتي سازمان ها

نام اساتید: ناصر صفايي, حجت اله حميدي, مصطفي ستاك, مجتبي مالكي, مصطفي ستاك
Nasser Safaie, Hojatollah Hamidi, Mostafa Setak, , Mostafa Setak
نام دانشجو : ليلا بهرامي طاقانكي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

ارائه مدلي براي پذيرش بازاريابي سيار با رويكرد شبكه هاي عصبي (مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي) "

نام اساتید: ناصر صفايي, حجت اله حميدي, محمدجعفر تارخ, عليرضا ياري, محمدجعفر تارخ
Nasser Safaie, Hojatollah Hamidi, Mohammad Jafar Tarokh, , Mohammad Jafar Tarokh
نام دانشجو : مونا والي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

پايش تصاوير رنگي با استفاده از تكنيك هاي كنترل فرآيند آماري چندمتغيره

نام اساتید: ناصر صفايي, ياسر صميمي, عبدالله آقايي, شروين اسدزاده , عبدالله آقايي
Nasser Safaie, Yaser Samimi, Abdollah Aghaei, , Abdollah Aghaei
نام دانشجو : فرزاد خوانچه مهر

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

ارائه مدلي براي اعتماد مشتريان در شبكه هاي اجتماعي

نام اساتید: ناصر صفايي, محمدجعفر تارخ, حجت اله حميدي, مجتبي مالكي, حجت اله حميدي
Nasser Safaie, Mohammad Jafar Tarokh, Hojatollah Hamidi, , Hojatollah Hamidi
نام دانشجو : هما عاطف يكتا

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

مدل سازي مديريت دانش مشتري با استفاده از شبكه عصبي

نام اساتید: ناصر صفايي, محمدجعفر تارخ, سيدجواد حسيني نژاد, مجتبي مالكي, سيدجواد حسيني نژاد
Nasser Safaie, Mohammad Jafar Tarokh, Seyed Javad Hosseininezhad, , Seyed Javad Hosseininezhad
نام دانشجو : مسعود مبلغ

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

انتخاب سبد سرمايه گذاري پايدار خودكار با استفاده از پارامترهاي تكنيكال و الگوريتم ژنتيك

نام اساتید: ناصر صفايي, اميرعباس نجفي, سيد بابك ابراهيمي, مسعود باباخاني, سيد بابك ابراهيمي
Nasser Safaie, Amir Abbas Najafi, Seyed Babak Ebrahimi, , Seyed Babak Ebrahimi
نام دانشجو : سعيد مصطفوي لايق

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

تاثيرسرمايه اجتماعي بر خلق و تسهيم دانش در موسسات آموزشي خصوصي ايران.مورد مطالعه.موسسه نشر ديجيتال حرف آخر

نام اساتید: ناصر صفايي, دنيا رحماني, جعفر محمدي فراز, رضا رمضانيان
Nasser Safaie, Donya Rahmani, , Reza Ramezanian
نام دانشجو : وحيد بني عامريان

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۱۰

بررسي تاثير اجراي ارزيابي عملكرد كاركنان بر بهبود عملكرد نيروي انساني- مطالعه موردي بانك تجارت

نام اساتید: ناصر صفايي, رسول شفايي, جعفر محمدي فراز, رسول شفايي
Nasser Safaie, Rasoul Shafaei, , Rasoul Shafaei
نام دانشجو : بابك حق پور

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

طراحي اقتصادي -آماري نمودار ميانگين متحرك وزني نمايي چند متغيره با الگوريتم كرم شب تاب

نام اساتید: ناصر صفايي, حميد شهرياري, سيدمحمد تقي فاطمي قمي, حميد شهرياري
Nasser Safaie, Hamid Shahriari, , Hamid Shahriari
نام دانشجو : حسين لاكتراشي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۰۳

شناسائي تاثير هويت برند بر وفاداري و ارزش ويژه برند در نظام بانكي

نام اساتید: ناصر صفايي, سيد بابك ابراهيمي, مسعود باباخاني, عماد روغنيان
Nasser Safaie, Seyed Babak Ebrahimi, , Emad Roghanian
نام دانشجو : فرناز قائدي پور

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۰۶

"بررسي و ارائه راهكارهايي جهت مقابله با سكوت سازماني با رويكرد الگوي مديريت اسلامي"

نام اساتید: ناصر صفايي, مصطفي ستاك, مصطفي ستاك, علي حاجي آقابزرگي اميري
Nasser Safaie, Mostafa Setak, Mostafa Setak,
نام دانشجو : مصطفي واحدي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۸

طراحي سيستم توصيه گر تركيبي با رويكرد ارزش طول عمر مشتري

نام اساتید: ناصر صفايي, محمدجعفر تارخ, محمد فتحيان, شهريار محمدي, شهريار محمدي
Nasser Safaie, Mohammad Jafar Tarokh, , Shahriar Mohammadi, Shahriar Mohammadi
نام دانشجو : مهدي رحيمي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۸

نقش و جايگاه استراتژيهاي منابع انساني در دستيابي به تعالي سازماني

نام اساتید: ناصر صفايي, رسول شفايي, مصطفي ستاك, مصطفي ستاك, دنيا رحماني
Nasser Safaie, Rasoul Shafaei, Mostafa Setak, Mostafa Setak, Donya Rahmani
نام دانشجو : زهرا باقري

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۳

بررسي و ارائه راهكارهايي جهت جهت ايجاد انگيزه در كاركنان با توجه به تسهيم و به اشتراك گذاشتن دانش آنها با ساير پرسنل

نام اساتید: ناصر صفايي, رسول شفايي, عبدالله آقايي, ياسر صميمي
Nasser Safaie, Rasoul Shafaei, Abdollah Aghaei, Yaser Samimi
نام دانشجو : امير دال

تاریخ:

سياست گذاري همبست انرژي و عدالت اقتصادي اجتماعي در افق 1420 ايران با رويكرد پويايي شناسي سيستم ها

نام اساتید: ناصر صفايي, مجيد عميد پور
Nasser Safaie, Majied Amidpour
نام دانشجو : فرهاد چكمه چي خياوي

تاریخ:

ارزيابي عملكرد پروژه هاي R W با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها در شرايط عدم قطعيت .

نام اساتید: ناصر صفايي
Nasser Safaie
نام دانشجو : نرجس وثوقي رودبنه

تاریخ:

مدلسازي هزينه هاي بيمارستاني و مراكز درماني با رويكرد پويايي هاي سيستم

نام اساتید: ناصر صفايي
Nasser Safaie
نام دانشجو : سارا بيگيان

تاریخ:

ارايه مدل عوامل تاثير گذار پذيرش يادگيري سيار در يادگيري سازماني(مطالعه موردي كاركنان دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي)

نام اساتید: ناصر صفايي, دنيا رحماني
Nasser Safaie, Donya Rahmani
نام دانشجو : فرناز مرتضوي

تاریخ:

پيش بيني زمان سفارش مشتري در انبار با رويكرد تلفيقي هوش مصنوعي و شناسائي به كمك امواج راديوئي

نام اساتید: ناصر صفايي
Nasser Safaie
نام دانشجو : سينا يوسف پور

تاریخ:

سياست گذاري همبست حمل و نقل -انرژي - اقتصادي- زيست محيطي در چشم انداز 1420با رويكرد پويائي شناسي سيستم ها (مطالعه موردي ايران )

نام اساتید: ناصر صفايي
Nasser Safaie
نام دانشجو : بيتا ياوري نمين

تاریخ:

طراحي مدل سنجش بلوغ توسعه محصول براي تامين كنندگان رده يكمي با رويكرد BABOK (مطالعه موردي مجموعه قواي محركه خودرو)

نام اساتید: ناصر صفايي
Nasser Safaie
نام دانشجو : حجت اله دميرچي

تاریخ:

ارايه الگوي پيش بيني قيمت سهام بر اساس داده هاي صورت هاي مالي با رويكرد يادگيري ماشين

نام اساتید: مجيد ميرزايي قزاني, ناصر صفايي
Majid Mirzaee Ghazani, Nasser Safaie
نام دانشجو : ميلاد اقاجان نشتائي