تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

مكان يابي بهينه سازي مسيرهاي ترددناوگان حمل و نقل همكاني در سيستم حمل و نقل درون شهري

نام اساتید: مصطفي ستاك, سيدجواد حسيني نژاد, محمود صفارزاده , سيدجواد حسيني نژاد
Mostafa Setak, Seyed Javad Hosseininezhad, , Seyed Javad Hosseininezhad
نام دانشجو : روزا سرحدي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

بهينه سازي ناوگان هوائي براي توزيع ا قلام امدادي درشرايط بحران.

نام اساتید: مصطفي ستاك, دنيا رحماني, مهدي سيف برقي, دنيا رحماني
Mostafa Setak, Donya Rahmani, , Donya Rahmani
نام دانشجو : كيان زين العابدين زاده

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

"هماهنگ سازي زنجيره تامين دوسطحي با در نظر گرفتن محدوديت سرمايه"

نام اساتید: مصطفي ستاك, عماد روغنيان, دنيا رحماني
Mostafa Setak, Emad Roghanian, Donya Rahmani
نام دانشجو : حسين تلافي دارياني

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

مسيريابي وسايل نقليه الكتريكي قابل شار

نام اساتید: مصطفي ستاك, رضا رمضانيان, مهدي سيف برقي, رضا رمضانيان
Mostafa Setak, Reza Ramezanian, , Reza Ramezanian
نام دانشجو : عسل كريم پور

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

مكان يابي ايستگاهاي جديد راه آهن در كلان شهرها

نام اساتید: مصطفي ستاك, سيدجواد حسيني نژاد, سيدجواد حسيني نژاد, ملودي خادم ثامني
Mostafa Setak, Seyed Javad Hosseininezhad, Seyed Javad Hosseininezhad,
نام دانشجو : طاهره ديندار

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

تعيين سياست بهينه موجودي و مقداربهينه تخفيف در طول عمر محصولات فساد پذير

نام اساتید: مصطفي ستاك, سيدجواد حسيني نژاد, عطااله طالعي زاده , سيدجواد حسيني نژاد
Mostafa Setak, Seyed Javad Hosseininezhad, , Seyed Javad Hosseininezhad
نام دانشجو : نازنين فزوني

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

مسير يابي وسايل نقليه در گراف چندگانه با يالهاي چند مشخصه با تاكيد برفاكتور زمان

Logistics network design for crisis management and relief operations in multigraph

نام اساتید: مصطفي ستاك
Mostafa Setak
نام دانشجو : حميد تيكني

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

ارائه چارچوبي يكپارچه جهت ارزيابي عملكرد زنجيره تامين با استفاده از مدل هاي اسكور و كارت امتيازي متوازن

نام اساتید: مصطفي ستاك, ناصر صفايي, محمدرضا اكبري جوكار, ناصر صفايي
Mostafa Setak, Nasser Safaie, , Nasser Safaie
نام دانشجو : امير يزدي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

ارائه يك مدل كنترل موجودي اقلام دفاسد شدني با در نظر گرفتن اثر پديده يادگيري در نرخ فساد اقلام

نام اساتید: مصطفي ستاك, اميرعباس نجفي, مهدي سيف برقي, اميرعباس نجفي
Mostafa Setak, Amir Abbas Najafi, , Amir Abbas Najafi
نام دانشجو : زهرا عباسي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

ارائه يك مدل مكان‌يابي- موجودي به همراه تصميمات قيمت گذاري كالاها در زنجيره تأمين

نام اساتید: مصطفي ستاك, احمد اصل حداد, محمدرضا اكبري جوكار, رضا رمضانيان
Mostafa Setak, Ahmad Asal Hadad, , Reza Ramezanian
نام دانشجو : فريبا فيضي زاده ذكريا

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

مسيريابي وسايل نقليه امدادي وابسته به زمان در گراف هاي چندگانه

نام اساتید: مصطفي ستاك, سيدجواد حسيني نژاد, محمد مهدي نصيري, سيدجواد حسيني نژاد
Mostafa Setak, Seyed Javad Hosseininezhad, , Seyed Javad Hosseininezhad
نام دانشجو : شبنم ايزدي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

مسئله قيمت گذاري در مدل مكان يابي هاب چند دوره اي با در نظر گرفتن تقاضاي تصادفي

نام اساتید: مصطفي ستاك, رضا رمضانيان, فريبرز جولاي, رضا رمضانيان
Mostafa Setak, Reza Ramezanian, , Reza Ramezanian
نام دانشجو : مهديه زارع بيدكي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۸

مدلسازي يك سيستم كنترل موجودي براي اقلام زوال پذير با در نظر گرفتن اقدامات بازاريابي

نام اساتید: مصطفي ستاك, عطااله طالعي زاده, سعيده غلامي, ياسر صميمي
Mostafa Setak, , Saeideh Gholami, Yaser Samimi
نام دانشجو : اميرحسين پاطوقي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۸

مسئله مكانيابي- مسيريابي محور چند سطحي چند مد در شبكه‌هاي ناكامل با در نظر گرفتن سطح خدمت

نام اساتید: مصطفي ستاك, دنيا رحماني, فريبرز جولاي, دنيا رحماني
Mostafa Setak, Donya Rahmani, , Donya Rahmani
نام دانشجو : محمد محمديان

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۷

مدلسازي انتخاب تأمين كننده در زنجيره تأمين ناب-چابك و تعيين اندازه انباشته

نام اساتید: مصطفي ستاك, رضا بشيرزاده, محمدرضا اكبري جوكار, رضا بشيرزاده
Mostafa Setak, Reza Bashirzadeh, , Reza Bashirzadeh
نام دانشجو : زهرا نمازيان

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

ارائه يك مدل مكانيابي- مسيريابي تسهيلات همراه با قيمت گذاري محصولات در زنجيره تامين

نام اساتید: مصطفي ستاك, سيدجواد حسيني نژاد, عماد روغنيان
Mostafa Setak, Seyed Javad Hosseininezhad, Emad Roghanian
نام دانشجو : محسن صادقي دستكي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۸

ارائه يك مدل برنامه ريزي در سيستم هاي موجودي- با فرض خرابي ماشين و تعميرات و نگهداري پيشگيرانه

نام اساتید: مصطفي ستاك, اميرعباس نجفي, اميرعباس نجفي
Mostafa Setak, Amir Abbas Najafi, Amir Abbas Najafi
نام دانشجو : سيدفرشيد ايپكچي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۰۵

برنامه ريزي ارسال كالا در مسئله مكان يابي- مسيريابي محور با شبكه ناكامل

Commodity Shipment Planning in incomplete Hub Location-Routing Problem

نام اساتید: مصطفي ستاك, علي جباري, رسول شفايي, فريد خوش الحان
Mostafa Setak, Ali Jabbari, Rasoul Shafaei, Faried Khoshalhan
نام دانشجو : حسين كريمي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

ارائه روشي براي انتخاب تامين كننده پايدار در شرايط عدم قطعيت با تمركز بر معيارهاي زيست محيطي

نام اساتید: مصطفي ستاك, احمد اصل حداد, احمد اصل حداد
Mostafa Setak, Ahmad Asal Hadad, Ahmad Asal Hadad
نام دانشجو : زهرا معصومي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۸

دسته بندي ساختمانهاي مسكوني بر حسب ميزان مصرقف انرژي

نام اساتید: مصطفي ستاك, احمد اصل حداد, سيد بابك ابراهيمي, ياسر صميمي
Mostafa Setak, Ahmad Asal Hadad, Seyed Babak Ebrahimi, Yaser Samimi
نام دانشجو : معصومه مجيدي قاديكلائي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۱

رابطه فشارهاي رواني سازماني با تعهد سازماني در بين كاركنان ستاد راه آهن جمهوري اسلامي ايران

نام اساتید: مصطفي ستاك, ناصر صفايي, سيدجواد حسيني نژاد, ناصر صفايي
Mostafa Setak, Nasser Safaie, Seyed Javad Hosseininezhad, Nasser Safaie
نام دانشجو : مهناز ياوري

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۰

هماهنگ سازي زنجيره تامين با استفاده از اشتراك گذاري اطلاعات و در نظر گرفتن رقابت بين خرده فروشها

نام اساتید: مصطفي ستاك, رضا رمضانيان, محمدرضا اكبري جوكار, رضا رمضانيان
Mostafa Setak, Reza Ramezanian, , Reza Ramezanian
نام دانشجو : هاجر كفشيان اهر

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۵

هماهنگي زنجيره تامين تحت اختلال با اطلاعات نام متقارن

نام اساتید: مصطفي ستاك, فريد خوش الحان, سيدكمال چهارسوقي, فريد خوش الحان
Mostafa Setak, Faried Khoshalhan, , Faried Khoshalhan
نام دانشجو : فرزاد خاكپورخسروشاهي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۵

ارائه مدلي استوار براي شبكه جمع آوري و توزيع خون با در نظر گرفتن محدوديت هاي زماني

نام اساتید: مصطفي ستاك, محمدمهدي سپهري, عماد روغنيان, عماد روغنيان
Mostafa Setak, , Emad Roghanian, Emad Roghanian
نام دانشجو : مهنام سراج

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۲۴

ارائه مدل جانشين پروري در سطح جامعه (مطالعه موردي: جامعه اسلامي شيعه)

نام اساتید: مصطفي ستاك, احمد اصل حداد, علي اصغر كاملي, ياسر صميمي
Mostafa Setak, Ahmad Asal Hadad, Aliasghar Kameli, Yaser Samimi
نام دانشجو : صديقه برغمدي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

ارائه مدل براي مساله مكان يابي - مسير يابي با برداشت و تحويل برش يافته همزمان

نام اساتید: مصطفي ستاك, ياسر صميمي, ياسر صميمي
Mostafa Setak, Yaser Samimi, Yaser Samimi
نام دانشجو : وحيد عزيزي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

ارائه مدل براي مسئله مكان يابي- مسيريابي چند انباري با در نظر گرفتن مسير بين انبارها

نام اساتید: مصطفي ستاك, ياسر صميمي, ياسر صميمي
Mostafa Setak, Yaser Samimi, Yaser Samimi
نام دانشجو : سهيل جليلي بوالحسني

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

ارائه مدل براي طراحي شبكه نقاطمحوري با در نظرگرفتن تصميم گيري روي ظرفيت ها

نام اساتید: مصطفي ستاك, رسول شفايي, رسول شفايي
Mostafa Setak, Rasoul Shafaei, Rasoul Shafaei
نام دانشجو : سينا راستاني

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

توسعه سيستم مديريت موجودي توسط فروشنده براي اقلام زوالپذير

نام اساتید: مصطفي ستاك, اميرعباس نجفي, اميرعباس نجفي
Mostafa Setak, Amir Abbas Najafi, Amir Abbas Najafi
نام دانشجو : ليلا دانش فر

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

توسعه مدل موجودي - توليد در سيتم هاي توليدي رو به زوال با در نظرگرفتن خرابي تصادفي ماشين آلات

نام اساتید: مصطفي ستاك, اميرعباس نجفي, اميرعباس نجفي
Mostafa Setak, Amir Abbas Najafi, Amir Abbas Najafi
نام دانشجو : سعيد حصاركي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

ارائه مدل برنامه ريزي يكپارچه توليد - توزيع چندهدفه زنجيره تامين با قطعات معيوب در شرايط فازي

نام اساتید: مصطفي ستاك, رسول شفايي, رسول شفايي
Mostafa Setak, Rasoul Shafaei, Rasoul Shafaei
نام دانشجو : ايمان احمديان

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۰۱

ارائه مدل تركيبي مكانيابي-موجودي-مسيريابي وسيله حمل و نقل

نام اساتید: مصطفي ستاك, اميرعباس نجفي
Mostafa Setak, Amir Abbas Najafi
نام دانشجو : اميد طائي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۳۰

برنامه ريزي استراتژيك بازاريابي در زمينه انرژي هاي نو

نام اساتید: مصطفي ستاك
Mostafa Setak
نام دانشجو : محمدحسين فضلي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۳۰

ارزش درك شده توسط مشتري در صنعت توريسم

نام اساتید: مصطفي ستاك, عبدالله آقايي, محمدجعفر تارخ, محمدجعفر تارخ
Mostafa Setak, Abdollah Aghaei, Mohammad Jafar Tarokh, Mohammad Jafar Tarokh
نام دانشجو : سارا صدري زادگان

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۳۰

مدلسازي و حل مساله مسيريابي وسيله حمل و نقل در حالت وجود بيش از يك مسير مستقيم بين گره ها

نام اساتید: مصطفي ستاك, مصطفي عابدزاده كلهرودي, ياسر صميمي, ياسر صميمي
Mostafa Setak, Mostafa Abedzadeh Kalhordi, Yaser Samimi, Yaser Samimi
نام دانشجو : مجيد حبيبي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۳۰

مساله مقدار سفارش اقتصادي با محدوديت هاي ظرفيت براي سفارش چند قلم كالا در زنجيره تامين دو سطحي

نام اساتید: مصطفي ستاك, رسول شفايي, رسول شفايي
Mostafa Setak, Rasoul Shafaei, Rasoul Shafaei
نام دانشجو : محمدحسين گرجي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۳۰

ارائه چهارچوبي جهت انتخاب روش مناسب توسعه سازمان

نام اساتید: مصطفي ستاك, علي بنيادي ناييني, رسول شفايي, رسول شفايي
Mostafa Setak, Ali Bonyadi naeeni, Rasoul Shafaei, Rasoul Shafaei
نام دانشجو : عطيه سادات ميرفخار

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۳۰

ارائه چهارچوب جهت انتخاب روش توسعه ي بيروني

نام اساتید: مصطفي ستاك, علي بنيادي ناييني, رسول شفايي, رسول شفايي
Mostafa Setak, Ali Bonyadi naeeni, Rasoul Shafaei, Rasoul Shafaei
نام دانشجو : سارا حسين نژاد

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

طراحي صفحه شخصي سازي شده براي كاربر بر اساس سيستم هاي توصيه گر

نام اساتید: مصطفي ستاك
Mostafa Setak
نام دانشجو : مژگان كريمي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

ارزش آفريني در سيستم هاي اجتماعي-فناورانه:شكل گيري سازمان ياد گيرنده و نو آور

نام اساتید: مصطفي ستاك
Mostafa Setak
نام دانشجو : حسنا چاوشيان

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

مدل پيش بيني رويگرداني مشتريان با ارزش در بخش خدمات

نام اساتید: مصطفي ستاك, محمدجعفر تارخ, سميه عليزاده, سميه عليزاده
Mostafa Setak, Mohammad Jafar Tarokh, Somayeh Alizadeh, Somayeh Alizadeh
نام دانشجو : حسين عباسي مهر

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

طراحي شبكه توزيع در زنجيره تامين با در نظر گرفتن سطح سرويس دهي به مشتريان

نام اساتید: مصطفي ستاك, مصطفي عابدزاده كلهرودي, مصطفي عابدزاده كلهرودي
Mostafa Setak, Mostafa Abedzadeh Kalhordi, Mostafa Abedzadeh Kalhordi
نام دانشجو : زهرا علي اصغري

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

طراحي چارچوبي براي انتخاب استراتزي سرمايه گذاري سازمان بر اساس تئوري منحني دوره عمر

نام اساتید: مصطفي ستاك, اميرعباس نجفي, احمد اصل حداد, احمد اصل حداد
Mostafa Setak, Amir Abbas Najafi, Ahmad Asal Hadad, Ahmad Asal Hadad
نام دانشجو : عطيه سادات ابطحي مهرجردي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۹

ارائه يك رويكرد يكژارچه اي براي مسئله موجودي - مسيريابي با در نظر گرفتن تلرانس در تقاضا در زنجيره تامين سه لايه اي

نام اساتید: مصطفي ستاك, مصطفي عابدزاده كلهرودي, مصطفي عابدزاده كلهرودي
Mostafa Setak, Mostafa Abedzadeh Kalhordi, Mostafa Abedzadeh Kalhordi
نام دانشجو : فرزانه اميري فرد

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۹

مسئله مديريت موجودي توسط فروشنده در حالت بي درنگ

نام اساتید: مصطفي ستاك, سعيده غلامي, مصطفي عابدزاده كلهرودي, مصطفي عابدزاده كلهرودي
Mostafa Setak, Saeideh Gholami, Mostafa Abedzadeh Kalhordi, Mostafa Abedzadeh Kalhordi
نام دانشجو : فاطمه شاپوري

تاریخ:

انتخاب تامين كننده در زنجيره تامين براساس كيفيت محصول

نام اساتید: مصطفي ستاك
Mostafa Setak
نام دانشجو : محمد نجفي نوبر

تاریخ:

ارائه يك راه حل يكژارچه براي انتخاب تامين كنندگان و تخصيص انواع مختلف كالاها به آنان ف با توجه به كيفيت تامين كنندگان لايه دوم

نام اساتید: مصطفي ستاك
Mostafa Setak
نام دانشجو : سمانه شريفي

تاریخ:

ارزيابي برنامه ريزي استراتزيك مراكز آموزشي و خدماتي با استفاده از كارت امتيازي متوازن

نام اساتید: مصطفي ستاك
Mostafa Setak
نام دانشجو : فهيمه مامورافشرد

تاریخ:

تعيين برندگان مناقصه تركيبي با پيشنهادات تامين مشاركتي

Winner Determination in Combinatorial Reverse Aution with Cooperative Supplying Bids

نام اساتید: مصطفي ستاك
Mostafa Setak
نام دانشجو : رضا علائي

تاریخ:

هماهنگي زنجيره تامين با قرارداد تبليغات مشاركتي با وجود گزينه هاي تبليغاتي در حالت دو دوره اي

نام اساتید: مصطفي ستاك
Mostafa Setak
نام دانشجو : سعيد علائي

تاریخ:

رتبه بندي ريسك هاي ناشي از ورود شركت هاي بيمه به دنياي تجارت الكترونيك

نام اساتید: مصطفي ستاك, عماد روغنيان
Mostafa Setak, Emad Roghanian
نام دانشجو : محمدرضا حسن پور

تاریخ:

رساله

نام اساتید: مصطفي ستاك
Mostafa Setak
نام دانشجو : حميد تيكني

تاریخ:

طراحي و بهينه سازي زنجيره تامين تاب آور براي كالاهاي فساد پذير.

نام اساتید: مصطفي ستاك
Mostafa Setak
نام دانشجو : فاضله صفرنيا

تاریخ:

مسيريابي وسايل نقليه تحت رقابت استاكلبرگ

نام اساتید: مصطفي ستاك
Mostafa Setak
نام دانشجو : رقيه رضايي

تاریخ:

ارائه يك مدل غير قطعي بهينه براي طراحي زنجيره تامين سبز با توجه به اهداف زيست محيطي و اقتصادي

نام اساتید: مصطفي ستاك
Mostafa Setak
نام دانشجو : سيدآرمين شاه ويسي

تاریخ:

كنترل موجودي اقلام فسادپذير با در نظر گرفتن اثر پديده يادگيري و هزينه آموزش كاركنان

نام اساتید: مصطفي ستاك
Mostafa Setak
نام دانشجو : معصومه طاهري

تاریخ:

ارايه يك مدل استوار جهت بهينه سازي فرآيند وقت دهي به بيماران با در نظر گرفتن فاكتورهاي محيطي

نام اساتید: مصطفي ستاك
Mostafa Setak
نام دانشجو : حامد قبادي